ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ : Монгол хүний овог

Монгол хүний овог

Халхууд
Монгол хүний овог
Монгольские фамилии
(родоплеменные названия)
А
аанзад андзад
авга авга
авгайчууд авгайчуд
авгаржин авгарджин
авгас авгас
авгачууд авгачуд
авид авид
агсахал аксакал
адай адай
адархидай адахидай
адуун адун
адуучин адучин
айвуун айвун
алаг адуунтынхан алаг-адутынхан
алагчууд алагчуд
аландар аландар
алтчин алтчин
алцуутан алцутан
амгайтан амгайтан
аниахан аниахан
анчин анчин
арагчин арагчин
аранзтан арандзатан
аргалчийнхан аргалчинхан
асуд асуд
ачнууд ачнуд
ачрайд ачрайд
аягачин аягачин
Б
баабар бабар
бааридай баридай
баарингууд барингуд
баатад батад
баатар батар
баатартан батартан
багазүүн багадзун
багтаамал багтамал
багшлан багшлан
баливынхан баливынхан
балигч балигч
барга барга
баргудай мэргэн баргудай-мэргэн
баргужин гоо баргуджин-го
барлагууд барлагуд
барнууд барнуд
барууныхан баруныхан
бархай бархай
барьдай барьдай
батнай батнай
батнууд батнуд
башиг башиг
баяуд баянхан
бидэгүүн бидэгүн
билгүүд билгуд
бичигт бичигт
бичээч бичэч
богдын хадныхан богдын хадныхан
бодонгууд бодонгуд
болийнхан болийнхан
боорчи бугурчи
боржигидай борджигидай
боржигон борджигон
борнууд борнуд
борчууд борчуд
бөөрөлжин боролджин
бөөстийнхөн бостийнхон
бөөчүүд бучуд
бөхчүүд бохчуд
буганууд бугануд
будант будант
булгад булгад
булгадар булгадар
булгачид булгачид
бурд бурэд
буурлууд бурлуд
бууч бучи
буучийнхан бучинхан
бутангууд бутангуд
бутанцар бутанцар
бухнууд бухнуд
бүгүнүд бугунуд
бүргэд бургэд
бүрд бурд
бүхэл бухэл
бэйлийнхэн бэйлинхэн
бэйсийнхэн бэйсинхэн
бэлгүүтэй бэлгутэй
бэргэд бэргэд
бэргэчүүд бэргэчуд
бэрх бэрх
бэсүд бэсуд
бярт дамдин бярт-дамдин
Г
гажид гаджид
газарч гадзарч
гал гал
галзуд галдзуд
галууд галуд
галчтан галчитан
гахайнхан гахайхан
гахан гахан
гачид гачид
гозуул годзул
голмангийнхан голмангинхан
гоо мухилаг го-мухлиг
горлос горлос
гөгийн наймынхан гугин-наймынхан
гөлгөд гулгуд
гөрөөчин гурэчин
гурван шарынхан гурван-шарынхан
гуртгааш гуртгаш
гүж гуджи
гүнийхэн гунихэн
гучид гучид
гэгээнийхэн гэгэнихэн
гэр гэр
гэрүүд гэруд
Д
дагаахан дагахан
дайртан дайртан
дайчид дайчид
даридай даридай
дарлиган дарлиган
дархад дархат
дархан дархан
дархчууд дархачуд
догшин докшин
долоод долот
долоон долон
долоонууд долонуд
дөрвөд дербет
дөчин дучин
дуут дут
дуутан дутан
дүдэл дудэл
дэгжирэх дэгджирэх
дэлүүр дэлур
Е, Ё
еншийбуу еншибу
ёншоов ёншов
есүгэй есугэй
есүхуй есугэй
Ж
жагаагийнхан джагагинхан
жагарынхан джагаринхан
жадаран джадаран
жадран джадран
жажирдай джаджирдай
жалайд джалаид
жалайр джалаир
жалер джалер
жамуха джамуха
жард джарда
жарчиуд джарчиуд
жөнгөө джэнгу
жүрмид-хиад джурмэд-хиад
жүрхэн джурхэн
З
заан дзан
завар дзавар
зайрмагтай дзайрмагтай
зайсангууд дзайсангуд
залайр далаир
залуус дзалус
залхуус дзалхус
заныхан дзаныхан
заргачин дзаргачин
зөрчид дзурчид
зургадай дзургадай
зуун богдынхон дзун-богдынхон
зуухныхан дзухныхан
зүрчидэй дзурчидэй
зүчи дзучи
зэв дзэбэ
зэлмэ дзэлмэ
зээрд адуун дзэрд-адун
зээрднүүд дзэрдэнут
И
илжгэнүүд илджигэнуд
ингууд ингуд
иөшөөбү иушубу
их тугтан их-тугтан
К
кингит гингит
кунжин гунджин
Л
лааганыхан лаганыхан
ламын гэгээн сүрэгтэн ламын-геген-сүрэгтэн
ламынхан ламынхан
ловон ловон
М
мангуудай мангудай
манхилаг манхилак
манхлаг манхалак
моднууд моднуд
модоч модоч
монголжингоо монголджинго
монголмууд монголмуд
мөнхтэн мунхэтэн
мугуйд мугуйд
мухар мухар
мухлайхан мухлайхан
мухулай мухулай
мэгүжин мэгуджин
мэргэд мэркит
мэхээрчин мэхэрчин
мээрэн мэрэн
мянгад мянгат
мянган мянган
Н
найман найман
намнаач намнач
наяа наяа
ноёгидай ноёгидай
ноён ноён
номчин номчин
нохойнхон нохойчин
нумчин нумчин
нүцгэд нуцгэд
нэрээд нэрэд
О
огниуд огниуд
олохун олохун
олхонуд олхонуд
ондов ондоб
онжил онджил
онход онход
ордос ордос
орлойн орлойн
орхунт орхунта
отгод отгод
отгонынхон отгоныхон
Ө
өгөдэй угэдэй
өндгийнхөн ундэгийнхун
өндөрнөр ундэрнур
өөлд олёты
өрлөгүүд урлэгуд
өртөөнийхэн уртонийхэн
өртөөч урточ
өтгөс утгус
Р
равжиндаа равджинда
ранайхан ранайхан
рашааныхан рашаныхан
С
салдангууд салдангуд
салжиуд салджиуд
сансар сансар
сарлагтай сарлагтай
сармагтай сармагтай
сартуул сартул
сархчуул сархачул
сахлагууд сахлагуд
соёд соёд
соён соён
солжууд солджуд
солон солон
сорхон шар сорхон-шар
сөнөд сунуд
сумчин хошууд сумчин-хошуд
сууваргачин суваргачин
суурьтай сурьтай
сухан сухан
сүврэй суврэй
сүвээдэй субэдэй
сэвж сэвджи
сэлүүрт сэлурт
сэнгүм сэнгум
Т
таваг зааныхан таваг дзаныхан
таван хонгорынхон таван хонгорынхон
тавгийхан тавгийхан
тавнангууд тавнангуд
тавцан тавцан
таднууд таднуд
тайж тайдж
тайжийнхан тайджинхан
тайж нар тайдж-нар
тайныхан тайныхан
тайчууд тайчуд
тамга тамга
тангад тангад
тангуу тангу
тарвагатайнхан тарвагатайнхан
таргад таргад
таргудай таргудай
тарианч тарианчи
тариачин тариачин
татаар татар
татиар татиар
тахианар тахианар
тогоон тогон
тогооч тогоч
тогоруутан тогорутан
тоднууд тоднуд
толгойт толгойт
тоорил тогорил
торгууд торгут
тостынхон тостынхон
тугчин тугчин
тулуй тулуй
турсага турсага
туухай тухай
түмэд тумэд
түмэнгийнхэн тумэнгийнхэн
түмт тумт
түнгэ тамгатан тунгэ-тамгатан
тэлэнгэд тэлэнгэд
тэмүгэ тэмугэ
тэмүлэн тэмулэн
тэмээчин тэмэчин
У
угалз угалдз
уйгад уйгад
улаалзай хөвдүүд улалдзай хувдут
улаангууд улангуд
улаангуут улангут
улаан соён улан-соён
улаанууд улануд
улаан ямаат улан-ямат
ундгай ундагай
урианхай урянхай
урианхан урианхан
урудай урудай
усныхан уснихан
усун усун
утааныхан утаныхан
уулар улар
уухайн ухайн
ухаанууд ухануд
Ү
үзмэр удзмэр
үзэмчин удзэмчин
үнэгнийхэн унэгнийхэн
үсүд усэд
үхэр болдуу ухэр-болду
үхэрбугшин ухэрбукшин
үхэр цахар ухэр-цахар
Х
хаасууд хасуд
хабул хабул
хавт хасар хавт-хасар
хавханас хавханас
хавхчин хавхичин
хавчигууд хавчигуд
хавчин хавчин
хавчууд хавчуд
хадархан хадархан
хадуй хадуй
хадынхан хадынхан
хайнаг хайнак
халбагад халбагад
халбин халбин
халзаалан халдзалан
халзангууд халдзангуд
халибад халибад
халиуд халиут
халиучин халиучин
халхаачууд халхчут
халхад халхад
халх сартуул халха сартул
хамниган хамниган
хангад хангад
хангайтан хангайтан
хангин хангин
хандгай хандагай
харагчин харакчин
харагчууд харакчуд
хар адуутан хар адутан
харанхуй харангуй
харгана харгана
харзэл хардзэл
хариад хариад
харидал харидал
харилан харилан
харнууд харнуд
харчи харчи
харчин харчин
харчу харчу
харчууд харчуд
харцага харцага
харьд харьт
хар ямаат хар ямат
хас хас
хасагууд хасагуд
хасар хасар
хатаган хатаган
хатгин хатгин
хачун хачун
хашнууд хашнуд
хиад хиат
хиргис хиргис
хойд хойд
хойт хойт
хогирад хогирад
холионцог холионцог
хонгой бөөтөн хонгой бутун
хонин хонин
хоноцууд хоноцуд
хон хэрээдэй хон-кереит
хорилардай хорилардай
хоромсого хоромсого
хортон хортон
хорхой нүдэн хорхой-нудэн
хорчин хорчин
хотгойд хотгойт
хотгойлог хотгойлог
хотон хотон
хотдууд хотдуд
хотчууд хотчуд
хошууд хошуд
хөвхөтгийнхөн хувхутгийнхэн
хөтөчнөр хутэчнур
хөхнүүд хухнуд
хөх тугч хух тугчи
хөхчин хухчин
хөшүүр хушур
худай худай
худууд худуд
хунтайж хунтайджи
хунтайжийнхан хунтайджийнхан
хурамши хурамши
хуулар хулар
хуушаан хушан
хүгдүүд хугдуд
хүнхээрийнхэн хунхэрхэн
хүнцэл хунцэл
хүрд хурд
хүрчийнхан хурчинхан
хүрхүүд хурхут
хүрээ хурэ
хүүд худ
хүрз тамгатан хурдз-тамгатан
хүчтэн хучтэн
хэвийнхэн хэвинхэн
хэвүүд хэвут
хэмчүүд хэмчуд
хэрээд херетиты
хэтнүүд хэтнуд
Ц
цаатан цатан
цавчуур цавчур
цагаадай цагадай
цагаан гэр цаган-гэр
цагаан гэрүүд цаган-гэруд
цагаан зэл цаган-дзэл
цагаанууд цаганут
цагаан уул цаган-ул
цахар цахар
цонгоол цонгол
цоохор цохор
цорос цорос
цэлмэг цэлмэг
цэмбэлтэн цэмбэлтэн
цэнгүүн цэнгун
цэнд комиссар цэнд-комиссар
цээжин цэджин
Ч
чинус чинус
чогчин чокчин
чоно чоно
чонод чонод
чонос чонос
чонууд чонуд
чөлөөд чулуд
чулуун дүүгүүртэн чулун дугуртэн
чунт чунт
чуу мэргэн чу мэргэн
Ш
шаазган шадзган
шалгалзуутынханшалгалдзутынхан
шамбийхан шамбийхан
шангас шангас
шангиа шангиа
шандивууд шандивуд
шанзав шандзав
шарайд шараид
шаралдай шаралдай
шарбууртынхан шарбуртынхан
шаргууд шаргут
шар нохойт шар-нохойт
шарнууд шарнуд
шар түрийтэн шар-туритэн
шатлууд шатлут
шижид шиджит
шинэхэн шинэхэн
шинэчүүл шинэчул
шовгор шовгор
шонх шонх
шонхуд шонхут
шувууч шувучи
шугуйд шугуйд
шунхлай шунхлай
шуудай нар шудай-нар
шуурданхан шурданхан
шүүлэнхэн шулэнхэн
шээрэнгээхэн шэрэнгэхэн
Э
элжгэдэй элджигэдэй
элжигин эджигин
эмгэнүүд эмгэнуд
эмчийнхэн эмчинхэн
эрээн хавиргынхан эрэн-хавиргынхан
эрхид эрхит
эрхий мэргэн эрхий-мэргэн
эцээд эцэд
Ю
юмжээ юмджэ
юншээбүү юншэбу (ср. еншибу)
Я
ямааныхан яманыхан
ямаат ямат
ямаатынхан (ямаан засгийнх) яматын-
хан (яман дзасгийнх)
ямбат ямбат
start=-16 , cViewSize=50 , cPageCount=1

34 сэтгэгдэл:

null
MC Аав

оо золиг гэж миний овог байхгүй гэсэн чинь бйаж байна шүү олон хүн миний овгийг мэддэггүй, сонсоод гайхдийн. их л домогтой овог доо Тахиа нар

Үлэмжийн чанар

Миний овог бол байж л байхым даа

Батси (зочин)

Манайх алга Гэлэн гэдгиймаа. Увс аймгийн завхан сумынхны овог юм уу даа. Нэмчихээрэй

togtokhbayar (зочин)

sain baina uu manai ovog bas baidagguiee Tariinhan huvsgul aimgiin jargalant sum

Цоомоо

миний овог байна би монгол хүн юм байна гэж мэгээд

балыкчи (зочин)

балигч балигч
Кто он.
Какому племени дал название.
Я уйгур-урянхай, из Тоджи.
балгаш (баликчи или балыкчи).
С уважением Туктамыш.

sopongeboby (зочин)

iim sait bgaa n uneheer gaihaltai ydaj l halh hun ggee medlee tegeed ch undes ugsaagaa medne gg chn mongol hunii mon chanar ymdaaaaaa gaihaltai МОНГОЛ ЭХ ОРОН ЭЛГЭН НУТАГТАА ХАЙРТАЙ

Lysiin oxin (зочин)

iishee gej bhgui bna shuuuu

Зочин

Adai is kazakh tribe

нутгын салхи (зочин)

эрхий мэргэн гэж миний ургийн овог хөвсгөлөөс гаралтай болохоор мэдэх нэг нь мэддэг юм байлээ

Гурван Мэргэд (зочин)

Эрхий мэргэн чинь Чингисийн дайсан мэргэд овог шдээ.

Тоджинцу (зочин)

Балигч это сеичас монгольский род.Вероятно, от вас пришли или из могулистана пришли.Точно не знаем.В 13 веке все пришли в Монголию и стали монголоми.

Адай-Казаху (зочин)

Адай тоже сеичас монгольский род.

Татаар (зочин)

манай овог бас л байхымдаа хахаха

Гурван Мэргэд (зочин)

Mergiduud hediinee chingisiin daisan bish harin hariyat irged bolson sh dee,

Гурван Мэргэдed (зочин)

tegeed chingisiin jinhene daisan bol Zurchid yum,

shonos (зочин)

ovguudaa sain delgerengvi bichvel goe shd

Tsagaantug (зочин)

tsagaantug

Жалайр (зочин)

Жалайр Говь-Алтай.Дэлгэр.

Б.Энжи (зочин)

hoshuud hoshuud

Hatagin (зочин)

Alanguagaas torson Hatagin ovogt.
Dornot aimag Matad sum

М.Баяраа (зочин)

Дорноговийн Алтан Ширээ.Баарин.

Uruud Manguudiin tsereg (зочин)

Xalx tumnii xalx bolson manguud ovog.Dundgovi Erdenedalai.Taanatai airgaar tanil bolson gazardaa.Mongol uls mandan badrah boltugai

mongol hun (зочин)

Saljuud.Xovsgol.Galt.

nergui (зочин)

tsagaan geruud ovgiin uusel garal uchir shaltgaani talaar medeelel ugnu yy

АБВС (зочин)

Цагаан гэрүүд бол хиргисүүд

Хөх Монгол (зочин)

Их Монгол, Хөх Монгол гэж Өвөрхангай аймагийн Хайрхан дулаан суманд бий.

Байчууд (зочин)

Барнууд овгийг нь оруулчаад Байчууд овгийг яагаад бичээгүй юм. Хөвсгөл аймгийн Галт Шинэ-Идэр Жаргалант Завхан аймгийн Тосонцэнгэл Их Уул сумдад өргөн тархсан Халх овог

tsogtsaikhan (зочин)

Geruud ovog Arhangai aimag Tariat sum.

Arguun (зочин)

Arguun ovogtoi.Bulgan aimag.Bugat sum.

заяа (зочин)

чонос гэж байна хэхэ

Оргил (зочин)

Асуд овог байнаа...Монгол хүн мөн юм байна ...
Дундговь Луус

sain baitsgaanuu?ene odoriin mend (зочин)

hi iim site baidagig medmeer yum bna.yunii turuun ene site-g erlej ajiluulaj bgaa humuus talarhal ilerhiilye.busad guih tulamj bnaa nadad tulaarai tsatan gedeg ugnii buren utgaar ni tailbar heregtei bnaa.tuslaarai...bugd ene ajild ni amjilt amidrald ni az jargal huseye

мөнхбат (зочин)

asud n kavkazaas garaltai mongoljson ovog yum bna odoo uvur mongold bdag gene u mongold ch bna

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)