ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ : Христ

Христ

Христийн шашин гэдэг бол Библийн Шинэ гэрээ номон дээр дурьдагдсан Есүс Христийн амьдрал, сургаал, хийж байсан үйлдэл дээр тулгуурлан Есүс Христ бол Бурхан юм хэмээн үзэн Нэг Бурханд итгэн биширдэг шашин юм. Одоогийн байдлаар 2,1 тэрбум хүн энэхүү Нэг Бурханд итгэн биширдэг бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх 3 том шашны нэг юм. Христийн шашин бол Иудейзм, Исламын шашинтай яах аргагүй холбоотой бөгөөд нэг адил Библийн Хуучин гэрээг уншин судалдаг. Христийн шашин нь Иудейн шашин дээр үндэслэн Назарын Есүсийн дагалдагчдаас үүдэлтэй. Есүсийн дагалдагч Петр болон Паул нар Түүний сургаалыг анхлан харь үндэстнүүдэд (еврей бус) хүргэсэн бөгөөд аажимдаа Иудейн шашнаас салж эхэлсэн.
Манай эриний 4-р зуунд Аугаа Константин хаан Христийн шашинг албан ёсны шашин болгосон бол Theodosiuc I хаан Ромын эзэнт гүрний албан ёсны шашин болгон баталсан.
Христийнхэн гэдэг бол Назарын Есүсийг Христ буюу Аврагч хэмээн итгэн Түүнийг дагагчдыг нэрлэсэн нэр томъёо юм. Анхлан энэ нэр Библийн Шинэ Гэрээний Үйлс номын 11:26 хэсэг дээр Есүс Христийн дагалдагчдыг нэрлэснээр гарч ирсэн.
Христийнхэн гэдэг үгний утга нь “Христэд харъяалагдах” буюу “Христийг дагах” гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь Грекийн Χριστός Khristуs буюу “Тослогдсон нэгэн”, Еврейгээр Moshiach (Еврей: משיח, мөн "Messiah" гэж бичигддэг), (Арабаар:Maseeh مسيح) гэдэг үгнээс үүдэлтэй.
“... Ийнхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж, олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх удаагаа Христийнхэн хэмээн нэрлэх болов.” Библийн Шинэ Гэрээний Үйлс ном 11:26

Христийн шашны нийтлэг итгэл үнэмшил:
1.Бурхан гурвал хэлбэрээр оршдог (Trinity)
Цорын ганц оршдог Бурхан гурвал хэлбэрээр оршино. Эцэг бурхан, Хүү бурхан /Есүс Христ/, Ариун Сүнс
2.Есүс бол Бурхан
Есүс Христ бол 100 хувь Бурхан, 100 хувь хүн байсан
3.Есүс Христ бол Аврагч
Библи дээр хэлэхдээ “нүглийн хөлс бол үхэл” /Шинэ Гэрээ Ром 6:23/ гэж хэлдэг. Гэм нүгэлт хүн Есүс Христээр л дамжуулан авралд хүрнэ
4.Цовдлуулалт ба Дахин амилалт
Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдон нас барж, үхлээс амилан, үүний дараагаар Диваажин уруу явсан. Өөрийн хүн чанараараа загалмайн зовлонг тээн гарсан ба Бурхан чанараараа дахин амилсан учраас гэмт хүнийг аварч чадна.
5.Хоёр дахь ирэлт
Төгсгөлийн цаг үед Есүс Христ хүн төрөлхтөнийг шүүн тунгаахаар дахин ирнэ.
6.Үхлийн дараах амьдрал
Христэд итгэгч хүмүүс үхлийн дараа Есүс Христийн өгөх мөнх амийг аван үхэшгүй мөнх амьдралаар амьдарна.


Библийн талаар товчхон:

Христэд итгэгчдийн гол уншдаг, амьдралдаа мөрдлөгө болгодог зарчим бол Библийн зарчим юм.
Асуулт:Яагаад Библид итгэдэг вэ? Библи үнэхээр үнэн юм гэж үү?

Библи бол аль ч үед бүх номноос хамгийн эртнийх нь бөгөөд түүний зарим хэсэг нь бүр 3500 орчим жилийн тэртээ бичигджээ. Энэ ном нь ариун хэмээн тооцогддог бусад бүх номноос олон зуун жилээр ах болой. Библийг бүрдүүлдэг 66 номын хамгийн эхнийх нь Будда болон Күнзээс нэг мянга орчим, Мухаммедаас хоёр мянга орчим жилийн өмнө бичигдсэн.
Библид бичигдсэн түүхэн үйл явдлууд нь хүн үүсээн тэр цаг үеэс гаралтай бөгөөд дэлхий дээр бид хэрхэн бий болсны тайлбарладаг. Түүнээс гадна эдгээр нь биднийг хүмүүсийн бүтээгдэхээс өмнөх цаг үед аваачин Дэлхийн үүслийн талаар бидэнд танилцуулдаг.
Өөр бусад шашнуудын болон шашны бус номуудын эртний гар бичмэлүүдээс зөвхөн цөөн хэдхэн хувь л хадгалагдан үлджээ. Гэтэл эртний еврей, грек хэлээр бичигдсэн Библийн болон түүний хэсгийн гар бичмэл 13 000 орчим хувь байдаг бөгөөд зарим нь тэдгээрийн анхны эхийг бичсэн цаг үетэй ойролцоо үлдсэн байна.
Түүнчлэн Библи тархалтаараа бүхий л түүхийн туршид хосгүй нь билээ. Библийн болон түүний хэсгийн 3 тэрбум орчим хувь 2000 аад хэлээр тархжээ. Энэ нь дэлхийн бүх хүн амын 98% нь төрөлх хэлээрээ Библийг ашиглах боломжтой гэсэн үг юм.

Шинжлэх ухааны баараггүй үнэн:
Библи хэдий шинжлэх ухааны бүтээл биш ч гэсэн шинжлэх ухааны холбогдол бүхий асуудлаар үнэнтэй тохирдог. Библийн баараггүй үнэнийг шинжлэх ухааны үүднээс нотолдог олон жишээнээс зөвхөн хэдийг нь авч үзье.
1.Дэлхий огторгуйд хэрхэн тогтдог тухай
Библийг бичиж байсай дээр үед дэлхий огторгуйд хэрхэн тогтдог талаар олон таавар байдаг байжээ. Зарим хүн дэлхийг аварга том далайн яст мэлхий дээр зогсдог дөрвөн заан дээр тогтдог гэдэгт итгэдэг байв. Гэвч Библи тэр үед байсан эдгээр зохиомол, шинжлэх ухааны бус үзэл бодлыг тулгахын оронд ердөө л: “Бурхан дэлхийг юунаас ч дүүжлээгүй” (МЭӨ 1473 оны орчим) гэж бичжээ. (Иов 26:7). Юу ч гэж орчуулагдсан энэхүү эртний еврей үг нь “юу ч үгүй” гэсэн утгатай.
МЭ 1687 он И.Ньютоны дэлхий болн тэнгэрийн бусад эрхэс харилцан татцах хүч буюу хүндийн хүчиний тусламжтайгаар оршин байдаг гэсэн нээлт хэвлэгджээ. Энэ нь дэлхийг юунаас ч дүүжлээгүй гэсэн бичээсээс даруй 3200 орчим жилийн дараа болжээ
2. Дэлхийн хэлбэр
”Америкийн нэвтэрхий толь”-д: “хүмүүсийн дээр үеийн нийтлэг төсөөлөл бол Дэлхий орчлонт ертөнцийн төвд оршдог үл хөдлөх хавтгай тавцан юм... дэлхийн бөмбөрцөг хэлбэртэй гэсэн үзлийг сэргэн мандалтын үе хүртэл өргөн нийтээр хүлээн зөвшөөрөөгүй билээ” гэж бичжээ.
Далайн аяллын үр дүнд дэлхий бөөрөнхий гэдгийг баталсан билээ. Тэгвэл энэ аяллаас бүр өмнө, 2700 орчим жилийн тэртээ Библид: “Тэр бол дэлхийн тойрог дээр суугч” гэж бичжээ. (Исаиа 40:22) Энд тойрог гэж орчуулагдсан еврей үг нь бөмбөрцөг гэдэг утгыг бас илэрхийлдэг.
3.Түүхийн баталгаа
Библи нь эртний түүхийг бусад ямар ч номоос илүү нарийн зөв бичсэн байдаг. Энэ талаар та өөрөө Библийг Түүхийн номтой харьцуулан судлаад үзээрэй
4.Биелэгдсэн зөгнөлүүд
Библид эртний Тирийн сүйрэл, Вавилоны уналт, Иерусалимын сэргээн босголт тэрчлэн Меде-Перс болон Грекийн хаадын мандан бадрал хийгээ уналтын талаар нарийн ширийн зүйлийг нь хүртэл зөгнөн хэлсэн байдаг.

[align=justify]Union Bible Companion гэдэг ном Остин Аллибон:
Сэр И.Ньютон ... мөн адил эртний бичээсүүдийг гарамгай шүүмжлэгч байсан бөгөөд Ариун Бичээс (Библи)-г туйлын нямбай судалжээ. Энэ талаар түүний санал бодол ямар байв? “би Шинэ Гэрээнээс жирийн ямарч түүхэнд байдаггүй үнэн магадтайн илүү итгэлтэй нотолгоонуудыг нээн илрүүлэв.” Гэж Ньютон мэдэгдсэн. Бидэнд, Юлий Цезарь, Капитольд үхсэн гэдгийг бодвол Евангелиудад бичсэн Есүс Христ Голгота ууланд үхсэн гэх нотолгоо илүү их бий. Үнэн хэрэгтээ, тэр талаар бид маш их юмтай гэж доктор Жонсон хэлсэн гэж бичжээ.
Энэ бүтээлд цааш нь:
Евангелийн түүхийн үнэнд эргэлздэг гэж мэдэгддэг аль ч хүнээс Цезарь Капитольд үхсэн буюу 800 онд Пап лам 3 Лев, эзэн хаан Их Карлыг Өрнийн эзэн хаанаар өргөмжилсөн гэдэгт та ямар үндэслэлээр итгэдэг вэ?... 1-р Карл (Англи) мэтийн хүмүүс амьдарч байсан ба тэрээр толгойгоо авахуулж, түүний оронд Оливер Кромвель захирагч болсон гэдгийг та хаанаас мэдсэн бэ? Гэж асуугаарай. Таталцлын хуулийг нээснээрээ И.Ньютон олны хүндэтгэлийг хүлээсэн... бидэнд энэ бүхэн үнэн гэсэн түүхэн баримтууд байдаг учраас эдгээр хүмүүст хамааралтай бүх нотолгоонд бид итгэдэг. Хэрэв тийм нотолгоо байсаар байтал хэн нэгэн хүн түүнд итгэхээс татгалзвал бид тийм хүнийг тэнэг зөрүүд бөгөөд найдвар муутай хэнэггүй амьтан гэж үзнэ.[/align]

[align=center]Урсгал чиглэлүүд:[/align]
1.Католик. Христийн шашны хамгийн томоохон урсгалын нэг бөгөөд нийт 1 тэрбум гаруй гишүүнтэй.
2.Дорнын Христэд итгэгчид буюу Ортодоксууд
240 сая гаруй гишүүдтэй. Үүнд жишээ нь: оросын үнэн алдартан болон Дорнын Ассирийн сүм гэх мэт сүм чуулганууд багтана.
3.Протестант. Дотроо маш олон урсгалуудад хуваагдах бөгөөд нийт 500 сая гаруй гишүүдтэй. Жишээ нь: Seventh-day Adventist, Anglicans, Lutherans, Reformed, Evangelical гэх мэт. Протестант урсгалын сүм цуглаанууд нь 16-р зууны үед Католик сүмээс, мөн хожим 18-р зууны үед Библийн тайлбарын зөрчил дээрээс бий болсон.

[align=justify]Дээрх ангиллаас гадна тусдаа өөрийн үйл ажиллагаагаа нэгдсэн журмаар бус, бие дааж явуулдаг сүмүүд байдаг бөгөөд эдгээр сүм цуглаанд 275 сая орчим гишүүд явдаг. Эдгээрийн дотроос жишээ татвал: Африкийн орон нутгийн сүмүүд: 110 сая, Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм: 12 сая, Ёховагийн гэрчүүд: 7 сая орчим гишүүдтэй.
Доорх зургаас Христийн шашны урсгалуудын талаар, тэдгээрийн цаг хугацааны талаарх мэдээллийг харж болно.

Image

Христийнхэн гэдэг үгний утгыг түрүүчийн материал дээрээ тайлбарласан билээ... тэгвэл энэ удаад Христэд итгэгчдийн итгэдэг, уншдаг гол судар болох Библи болон тэнд юуны талаар өгүүлдэг болох, мөн урсгалуудын талаар өгүүлэхээр шийдлээ. Дэлхийн Христын нийгэмлэг гэж томоохон нийгэмлэг байдгийг та бүхэн мэдэх биз. 180-аад оронд өөрийн төв салбартай. Үүний зэрэгцээ Амьд библийн холбоо гэж бий. Энэ холбоо ьн Христын шашны сургаалийг үндэстэн бүрийн хэл дээр орчуулан жилд 500 сая хуудас ном хийдэг байна.

1989 нд Гонконг-д Шинэ гэрээг анх монгол хэлнээ орчуулсан. Христын шашны номлол сургаалийг

1.Хуучин гэрээ /Ветовий завет, Old testament/
2.Шинэ гэрээ /новый завет, New testament/

гэж 2 хуваадаг байна. Хуучин гэрээ бол МЭӨ 12-р зууны үеэс МЭ1-р зууны үеийг хүртэл 1000 гараад жил бичигдсэн. Хуучин гэрээнд Ертөнцийн Эзэний хууль зарлиг байдаг. МЭӨ 2000 –аад жилийн өмнө Месонотамд Абраам гэх хүн еврэй хүн амьдарч байсан ба Ертөнцийн Эзэнтэй уулзсан байна. Шинэ гэрээ бол Ертөнцийн Эзэн хүн 2-ын хооронд байгуулсан гэрээ юм. Иймээс өөрийн хүү Есүс Христийн дэлхийд төрүүлсэн. Энэ номонд Аврагч Их Эзэний Хүү дэлхий дахинаа ирж, хүн ардын нүглийг цагаатгах гэж яваа замнал, мөн түүнийг загалмайд цовдлуулан амиа алдсанаас хойших түүний дагалдагчидын үйл хэргийн талаар өгүүлсэн байдаг.
Дэлгэрэнгүйг Библийн тухай гэсэн сэдвээс уншина уу..

Христийн шашны үүсэл :
Христийн шашин нь эртний Ромын эзэнт улсын Дорнод хэсэгт үүссэн. Аврагч бурхан –Мессиа газар дэлхий дээр залран ирж, нүглийг устган шудрага ёс, аз жаргалыг тогтооно гэсэн үзэл нь Ромын үй олон үгээгүй буурай боол ядуусын сэтгэлин тайтгарал болон дэлгэрч байв.
Орчлон ертөнц болоод хүн төрөлхтөн юунаас бий болсон бэ?
Хүний амьдралын утга учир юунд орших вэ?
Хүний амьдрал үхэлээр төгсөх нь зөв үү?
Хүн амьдралдаа хийсэн олон гэмийг хариуцахгүй өнгөрдөг нь шудрага асуудал мөн үү?
Тэгвэл хүн өөрөөсөө өөр чухам хэний өмнө хариуцлагатай вэ?
Бүх хүн гэмтэй юу? Гэх мэт олон асуулт хүн бүхэнд тавигдсаар ирсэн бөгөөд энэ бүгдийн хариултыг Христын номлолоос тэр үед хүмүүс олж авдаг байж.
Христын номлолыг философийн үүднээс Филоны үзлээр :”Хүнийг тойрон буй орчны анхдагч эхлэл нь мэргэн ухаан, хүч чадал бүрдсэн Ёстой жинхэнэ оршихуй /бурхан/ мөн бөгөөд түүнийг хүн танин мэдэж чадахгүй юм.Тэрээр ертөнцийг бүтээсэн, ертөнц түүний дур хүслээр оршиж, хөгждөг.Бурхан ертөнцийг дүүргэж, өөрийн биегүй сахиусан тэнгэрүүдийг /ангел/ элч болгон илгээж, ертөнцтэй олбоо тогтоно.Тэрхүү элч төлөөлгчидөөс хамгийн дээд нь логос /бурханы үг/ буюу Бурханы Хүү юм.”
1-р зууны дунд үеэс эхлэн христчид иудейчуудаас аажмаар ялгарах болсон. Нэг нийгэмлэгээс нөгөөд аялан очиж ном айлдагсадын эгнээ өссөөр байсан бөгөөд тэднийг апостолууд гэдэг.1-р зууны эцэс, 2-р зууны эхээр шинэ шашныг үндэслэгчийг дүрслэх оролдлого хийж эхэлсэн байна. Түүний амьдрал , амссан зовлон шаналал, загалмайлуулан үхсэн болон дахин амилсан тухай анхны хүүрнэсэн өгүүллүүдийг Евангелууд буюу Баярт мэдээний номууд гэдэг.Эхэндээ арав орчим ийм евангелууд байсан гэх боловч 4-р зуунд Христ шашны тэргүүнүүдийн тогтоосноор Матай, Марк, Лук, Иоханы евангел дөрөв л яг үнэн евангел гэж тооцогдох болсон байна. Эдгээрт тэмдэглэснээр Христийг шашныг үндэслэгч бол грекийн Есүс гэсэн нэрнээс гаралтай Иешуа мөн бөгөөд түүнийг шавь нар нь Христ буюу Аврагч бурхан хэмээн нэрлэдэг байжээ. Тэрээр эртний иудейн ариун гэгддэг Бетлехем хотод Августын хуульчлалын үед төрсөн юм.
Христын шашин нь түүхийн цаг хугацаанд дотроо хэд хэдэн салбар болон хуваагдсан


Католик урсгал:
Католик гэдэг нь Дэлхий ертөнц гэсэн утгатай үг юм. I Констатин хааны /306-337 он/ үед 324 оны Миланы шийдвэрээр Христийн шашин нь төрийн шашин болсон юм. 325 онд Никей хотод анхны Орчлонгийн чуулганыг Константин хаан удирдан явуулсан байна. Ромын епископууд ямагт бусдаас дээгүүрт тооцогддог байв. Ромын епископыг Аугаа шашинтан, эсвэл эцэг-пап хэмээн нэрлэх болсон.Ромын хамгийн анхны епископ Есүсийн дагалдагч Петрийг ихэд дээдэлдэг байжээ. Католикчууд нь Шинэ гэрээний номлолыг зөвшөөрдөг. 589 онд Италийн Торон гэдэг хотод католик сүм хийдийн анхдугаар зөлөгөөн болж Христийн шашны сүсэг бишрэлийн 3 бэлгэ тэмдэг гаргаж тавьсан
1. Эцэг бурхан
2. Хүү бурхан
3. Ариун бурхан
Нэг сонрирхолтой нь католикчууд МЭ 756 од Ромын төрийн зөвшөөрөлөөр Ватикан гэсэн өөрийн албан ёсны улстай болсон. Ватиканыг Пап захирна. Папын зарлигаар Энциклик гэсэн тунхаглал гаргадаг. Үүгээрээ христийн шашны номлол сургаалийг орчин үетэй холбож өгдөг. Анх 1891 онд папын тунхаглал гарч үүндээ “нийтийн сайн үйлсийн төлөө” гэдэг программыг дэвшүүлж гаргасан байна.
1991 онд 100 жилийн нь тэмдэглэн 2 энциклик гаргасан.
1. Хүнийг чөлөөлөх тухай
2. Хөдөмөрлөх зарчмын тухай

Энэ тунхаглалдаа хамгийн гол нь хүний эрх , эрх чөлөө ,сайн сайхан нь ертөнцийн зарлигаар бүтээгдсэн.

Католик сүм нь Saint буюу гэгээнтэн гэдэг “хэргэм”-ийг зарладаг бөгөөд энэхүү үйлдэл нь протестант урсгалаас ялгагдах гол онцлог юм. Каталокчуудын гэгээнтэн хэмээн зарласан тухайн хүн нь бурхан мэт шүтэгддэг. Жишээ нь: Библийн сударт гардаг Есүсийн дагалдагчид, Есүсийн эх Марь гэх мэт...

Католик шашин нь гол төлөв Итали, Франц, Португали, Австри, Бельги, Испани, Польш, Словак, Венгри, Латин Америк, Литвад өргөн хөгжжээ.
Христийн шашны хамгийн томоохон урсгалын нэг бөгөөд нийт 1 тэрбум гаруй гишүүнтэй.

Протестант урсгал:

Энэ нь католик дотроос гарч ирсэн нэгэн урсгал юм. 17-18-р зууны үед баруун европын орнуудад шинэчэлтийн хөдөлгөөн гарсан. Үүнийг түүхэнд реформацийн үе гэдэг. Нийгэм,улс төр-н амьдралд шинэчлэлтүүд гарсан. Үүнийг капиталист нийгмийн дэвшил гэдэг. Шашин номын хувьд шинэчлэлтийн хөдөлгөөн 16-р зууны үеэс эхэлсэн ба хамгийн гол шаардлага нь католик сүм хийд ялангуяа папын захиргааг реформацилаж гарч исэн. Учир нь папын засаглал бол феодалын хоцрогдсон үзлийг хамгаалж байсан. Үүний шинэчлэлийн тэмцэл 3 хэлбэрээр гарч байсан
1. Зэвсэгт тэмцлийн хэлбэр
2. Шашин номын
3. Оюуны дэвшлийн хүрээнд

гарч ирсэн.Үүний толгойлогч нь 16-р зууны
үед амьдарч байсан Ян Гус /Прагийн Их сургуулийн профессор/ ,түүний удирдлаганд гарч ирсэн Ян Гусын шаардлага нь :
- европ дахины сүм хийдүүд дан ганц папад захирагдах албагүй.
- Христын сургаалийг үндэснийх нь хэл дээр явуулах
- Шашны их сургуулиудад боловсролыг иргэний хамт явуулаж байх ёстой гэж хэлсэн.
Энэ нь цааш үргэлжлэн 16-р зуунй үед Мартин Лютер гэдэг эрдэмтний удирдлаын доор реформацийн хөдөлгөөн гүнзгийрсэн. Тэрээр Ветенбургийн их сургуулийн профессор. 1517-5 сард уг их сургуулйн гол хаалган дээр 95 сэдэвтэй тунхаглал гаргасан. Энд гол нь 5 шаардлага байгаа.
1. Христын сүм хийдүүд папын захиргаанаас гарах
2. Ертөнцийн Эзэнийг гагцхүү шүтлэг бишрэлээр дамжуулж л түүний үнэн гэдгийг ухаарах ёстой
3. Бүх хүмүүс шашин шүтлэг гэхгүйгээр Бурханы өмнө тэгш эрхтэй байна.
4. Европ дахины орнуудын ард түмнээс уламжилж ирсэн шашны хуучин заншлыг Христын зан үйлтэй холбох ёстой.
5. Европын соёлт орны хэлээр Хистын номлолыг үндэстний хэлээр орчуулж өөрийнхөө хэллэг дээрээ шашны номыг сурах ёстой.

1518 онд папын захиргааны “Булла” гэдэг өртөөгөөр дамжиж явдаг бичгийг замаас нь булаан авч шатаасан учраас папын захиргаанаас Мартин Лютерийг цаазаар авах тушаал өгсөн.
Үүний зэрэгцээ Т.Мюнцер гэдэг 25настай тариачин хүн тариачны эрх ашгийг хамгаалж гарч ирсэн ба шашны шинэчлэлтийг тариачны дунд явуулах ёстой гэсэн. Тэрээр 3 шаардлага тавьсан:

1. Христын номлоод байгаа диваажингийн орон гэдэг бол хүний оюун ухаанд ойлгогдохгүй. Иймээс диваажинг “Тариачны диваажин” болгох
2. Тариачдын соёлжуулах. Үүний тулд дотор нь өрнүүлэх ёстой. Христ-д мөргөж шүтэх нь сайн дурын хэрэг.

Энэ нь хэрэгжихгүй болохоор 1525 онд тариачны бослого гаргаад, ялагдсан ба цаазлагдсан.Эдгээрээс харахад протестант сүм хийд бол дундад зууны хоцрогдолын эсрэг гарч ирсэн. Одоогийн байдлаар дотроо маш олон урсгалуудад хуваагдах бөгөөд нийт 500 сая гаруй гишүүдтэй. Жишээ нь: Seventh-day Adventist, Anglicans, Lutherans, Reformed, Evangelical гэх мэт

Библийн тухай, тэнд юуны талаар өгүүлдэг вэ?

Манай эриний эхэн үед Грек улс дэлхийд тэргүүн зэргийн соёлтой орон байв. Олон суут хүн эндээс төржээ. Иймээс Есүсийн үед маш олон хүн грек хэлний боловсролтой байжээ. Энэ номыг эхлээд грек хэл дээр бичсэн байна.
Тэр үеийн хэл дотроо сонгодог болон энгийн ярианы гэх мэт төрөлтэй байв. Тэр үеийн грекийн суут хүмүүс сонгодог хэлээр номоо бичдэг байв. Ертөнцийн Эзэний үгийг бүх үнд ойлгуулахын тулд хүмүүс Библийг энгийн ярианы хэлээр бичсэн байна. Иймээс Библи нь анхнаасаа гүн ухаан, урлаг соёл, уран зохиын төрлийн ном байгаагүй бөгөөд зөвхөн Есүс Христтэй нэгдэж Ертөнцийн Эзэнээс ер бусын шинэ амьдрал ыг хэрхэн хүлээн авах тухай хүмүүст хүмүүст ойлгуулах зорилготой байв. Библийн «Шинэ гэрээ» хэсгийг грекээр, «Хуучин гэрээ» гэдэг хэсгийг еврей болон арамей хэлээр бичжээ. Израйльчууд эхлээд еврей хэлтэй байгаад манай эриний 587 ны үеэр Вавилон хот руу хөөгдөсөнөөсөө хойш арамей хэлтэй болжээ.Иймээс Есүс христ арамей хэлтэй байв.Библийн анхны боть нь «Ертөнцийн Эзэний тогтоосон хуучин гэрээ» нэртэй. Энэ хэсэгт Ертөнцийн Эзэн анх орчлон ертөнц, од гариг, нар са, тэнгэрин эрхэс, дэлхий болон түүнд орших бүх амьд амьтан,ургамал, уул нуруу, тэнгис далайг хэрхэн бүтээсэн тухай гардаг. Тэгээд Ертөнцийн Эзэн анхны эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээж бүтээж энэ бүхнийг эзэгнэх оюун ухааныг өгсөн байна. Тэд ертөнцийн Эзнийг таньдаг, ойр дотно харьцаатай байв. Гэтэл нэгэн удаа тэд адгийн муу ёрын сүнсэнд мэхлэгдэн уруу татагдахдаа анх удаа Ертөнцийн Эзэний үгийг зөрчжээ. Ийнхүү хүн өөрөө Ертөнцийн Эзэнийг эсэргүүцэгч адгийн муу ёрын сүнсний замыг сонгон авч түүний хамт хожим Ертөнцийн Эзэнээр яллуулж мөнхийн зовлонд орох аймшигт шийтгэлийг өөртөө оноов.Тэгээд ч хүн Ертөнцийн Эзэнтэй ойр дотно харилцаатай байхаа больж, улмаар түүнд хорсох болсон байна. Ертөнцийн Эзэн хүн төрөлхтний энэ байдлыг үзээд хүслийг нь дагуулж зөнд нь орхижээ.
Үүнээс болж элдвийн өвчин, байгалийн гамшиг, үхэл хагацал, дайн дажин гэх мэт зовлонт муу байдал дэлхийд бий болжээ. Хүн төрөлхтний гэмт байдал улам газар авч, тэсвэрлэшгүй муу болсон учир Ертөнцийн Эзэн тэднийг бүтээсэндээ харамсан устгахаар шийдэж, үер бороо оруулан галав юүлүүлж, газар дэлхиг живүүлэв.Хүн төрөлхтний дотроос Ноах гэдэг хүний гэр бүлийн найман хүн амь гарсан ажээ. Гэвч тэднээс үүссэн хүн төрөлхтөний зан чанар бас л сайжирсангүй. Хүний энэ арчаагүй дорой байдлыг үзээд Ертөнцийн Эзэн өрөвдөн хайрлан, өөрийгөө заавал ойлгуулж өгөхөөр шийджээ.
Ийнхүү МЭӨ 2000 ны үед Дорно дахины Месопотами оронд амьдарч агсан еврей үндэстэн Аврахаамыг Ертөнций Эзэн олнос онцгойлон үзэж өөрийгөө ойлгуулаад «Чи надад үнэхээр итгэдэг ажээ.Хожим би чамаар дамжуулан оон бүхний ард түмэнд асар их жаргал өгнө» гэж амалсан байна. Түүнээс хойш 43-аад жилийн дараа мөнөөхөн Аврахаамын удам угсааны 12 овог аймагтай Израйль улс тогтжээ.Ертөнцийн Эзэн тэр Израйльчуудыг сонгон авч өөрийгөө ойлгуулахаар шийдэж 10 чухал зүйлтэй хууль тогтоон өгөв. Үүнд

1.Ертөнцийн эзэнээс өөр ямар ч юмыг шүтэж болохгүй.
2.Хиймэл бурхан хийн хүндэтгэж болохгүй
3.Ертөнцийн эзэнийг харааж болохгүй
4.Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун
5.Эцэг эхээ хүндэлж бай
6.Хүн бүү ал
7.Хэзээ ч бүү завхайр
8.Хулгай бүү хий
9.Худал бүү хэл
10.Бусдын эд хөрөнгө, эхнэрт бүү санаарх


Энэ хуулийн гол утга нь “ЕртөнцийнЭзэнээс өөр ямар ч Их Оюун ухаан
орчлон ертөнцөд байхгүй. Түүнд чин сэтгэлээс ээ хайртай байж,амь нас, юун ухаан, хүч чадлаа зориулж, өөрийн адил хайрла” мөн “Чи өөрийн хөршийг өөрийн бие адил хайрла” гэсэн санаа ажээ. Гэтэл Израйльчууд энэ хуулийг дагасангүй. Иймээс Ертөнцийн Эзэн өөрийн зарлагуудыг олонтаа илгээж «Миний үгийг дагагтун. Эсвэл та нар асар их зовлон гамшиг амсах болно» хэмээн анхааруулж байлаа. Тэд мөн л энэ үгийг ойшоогоогүй учраас хожим асар их зовлон гамшиг туулсан нь хүн төрөлхтний түүхэнд үлджээ. Зөвхөн Израйльчууд биш бүх хүн төрөхлтөн тэр хуулийг дагасангүй.
Энэ хууль нь хүмүүсийн хир зэрэг гэмтэй болохыг харуулж, зөвхөн Ертөнцийн Эзэн тэднийг аварч чадна гэдгийг тодорхойлжээ.Иймээс тэдний Аврагч болгон хүү Есүс Христээ дэлхийд илгээсэн байна. Есүс Христ Израйль улсад мэндэлсэн тэр үеэс л манай эринийг хүмүүс тоолохоор шийдсэн нь санамсаргүй хэрэг биш ажээ. Хүн төрөхтөн Ертөнцийн Эзнээр шийтгүүлж мөнхийн зовлонд орон нь гарцаагүй болсон байтал Есүс Христ ирж , тэдний төлөө алагдахдаа шинэ эрин үеийг авчирсан юм. Энэ үнэнд чин сэтгэлээс итгэж чадсан хүн бүр гэм байдлаас чөлөөлгдөх болно гэдгийг Ертөнцийн Эзэн хүн төрөлхтөнд зарлав. Ертөнцийн Эзэн тэр хүний гэмийг Есүс Христэд оноосонд тооцож бүх гэмийг нь цагаатгадаг. Нэгэнт тийнхүү цагаатгагдсан хүн мөнхийн зовлонгоос чөлөөлгдөх нь лавтай. Алагдсан Есүс Христийг дахин амь оруулахдаа түүнд итгэсэн бүхэн мөнхийн амьтай болно гэдгийг Ертөнцийн Эзэн батлан харуулжээ. Дахин амь ороход үл үзэгдэх мөнхийн сүнс болсон Есүс Христ одоо хүн төрөлхтнийг ширтэн харж байна Ертөнцийн Эзэн болон хүн төрөлхтний хооронд ийнхүү ахин эв найрамдал, хайрын холбоог тогтоон мөнхийн шинэ гэрээг баталсан Есүс Христийн тухай үнэнийг хүн бүрд ойлгуулах нь энэ номын гол санаа нь юм.

Дүгнэлт

Христын шашин нь Ертөнцөд цорын ганц эзэн байдаг ба түүнээс өөр хиймэл бурханыг шүтэж эс болно, мөн Ертөнцийн Их Эзэнд итгэн түүний хуулийг дагаж чадсан хүн бүх гэмээ цагаатгуулан мөнхийн амьтай болох боломжтой гэдэг сургаал хамгийн чухал юм. Бусад шашнаас ялгарах нэг онцлог нь энэхүү шашны номлол нь энгийн, хүнд ойлгомжтой хэлээр бичигдсэн байдаг учраас хүмүүст илүү их хүрч, үүгээрээ ч тухайн хүний дэлхий дээрх амьдалдаа юу хийж болох, юуг болохгүй талаар сургаж, хувь хүний зан чанар, ёс суртахуунд илүүтэйгээр нөлөөлдөг байна. Христын шашны нэг урсгал болох Протестантын шашин нь европын ихэнх орны өнөөгийн хэгжил дэвшилд их үүрэг гүйцэтгэсэн гэж болно. Учир нь энэ урсгалынхан хүн заавал сүм хийдээр дамжуулж Бурхантай холбо тогтоох албагүй, өөрийн зүрх сэтгэлээр холбогдох боломжтой гэдэг. Энэ мэтчилэн Христын шашинд дэвшилттэй зүйл их байдаг бөгөөд хамгийн эртний шашинд тооцогддог. Мөн өнөөдөр бидний аргын гэгддэг тооллыг Есүс Хрстийг дэлхийд мэндэлсэн цагаас эхлэн тоолж эхэлсэн байдаг.

Христ бидний төлөө ирсэн

1-р хэсэг

Бараг 2000 жилийн өмнө Бурханы сэнтийгээс ихээхэн далд битүүлэг утгатай үгс цуурайтсан нь: “Та өргөл тахилыг* хүсээгүй. Харин Та Надад бие бэлдсэн... Таны хүслийг үйлдэхээр Би ирлээ”, “Би ирж явна”. (Еврей 10:5-7) Бүр эрт дээр үеэс бодож байсан төлөвлөгөөгөө биелүүлэх тухай энд яригдаж байна. Христ мах цусанд бүрэлдэн манай дэлхийд ирэхэд бэлэн байлаа. Тэрбээр өгүүлрүүн: “Надад бие бэлтгэжээ”. Хэрвээ Тэр ертөнц үүсэхээс өмнө Эцэгийн* дэргэд мандаж байсан тэр бүхий л суу алдартайгаа ирсэн бол бид Түүнийг газар дээр морилон ирснийг дааж давж чадахгүй байсан юм. Түүний Бурханлиг уг чанар нь хүний мөн чанарт шингэж далд ирсэн юм. Түүний эчнээ далд алдар нь нүднээ үзэгдэх хүний дүрд шингэсэн билээ. Есүс ирж бидэнтэй амьдарсан болохоор Бурхан бидний хувьд ногдсон сорилт шалгалтыг мэддэг, зовлон гасланг маань ойлгодог гэдгийг бид мэднэ. Есүс “бүх талаараа бидэн шиг соригдож”, (Еврей 4:15) бидний л үздэгийг үзэж, туулдгийг туулж, бидний чадахгүй, ухаан хүрэхгүй цорын ганц давуу талаа ч ашигласангүй. Аврагч газар хүн болж ирээд худал хуурмагтай тэмцэж, түүнийг Бурханы хүчээр ялсан. Тэрээр “Бурхан минь ээ, би Таны хүслийг гүйцэлдүүлэхдээ баярладаг юм. Таны хууль миний зүрхэнд бий” гэжээ. (Дуулал 40:8 ) Тэрээр сатаны* хорлолд автагсдыг тайтгаруулж Бурханы хуулийн мөн чанар, түмэнд үйлчлэж байгаагийхаа утга учрыг хүмүүст нээж өгдөг байлаа. Бид бүгдээрээ Бурханы зарлигийг дагаж чадна гэдгийг Түүний бүхий амьдрал нотлон харуулдаг.Есүс өөрийнхөө хүн ёсны язгуур чанарын ачаар хүмүүстэй холбогдсон юм. Тэрбээр Өөрийн Бурханлиг язгуур чанараараа Эзэний хаан ширээтэй холбогдсон. Бид Христтэй хэрхэн харьцана тэр хэмжээгээрээ хайр ивээлийг нь хүртэнэ. Биднийг тийн харьцаж хайр хишгийг минь авч байгаасай гэж Христ хүсдэг. Өөрт нь хамаагүй, бидний нүглийн төлөө Тэр шийтгэгдсэн. Бидний оролцоогүй, ариун явдлаараа биднийг цагаатгах гэж Тэр зовж шаналсан юм. “Түүний шархаар бид эдгэсэн”.
“Бурхан ертөнцийг үнэхээр их хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ* өгсөн”. (Иохан 3:16) Бурхан Түүнийг зөвхөн бидний нүгэл хилэнцийг Өөртөө үүрч, бидний төлөө биеэ золиослоорой гэж илгээгүй. Ертөнцийн мөнхийн гэрээндээ биднийг итгүүлэх гэж Тэр Түүнийг туйлдаж доройтсон хүн төрөлхтөнд үүрд өгсөн юм. Бурхан ганц Хүүгээ хүн төрөлхтний нэгэн гишүүн болж, Өөрийн хүнлэг мөн чанараа үүрд хаддгалж яв гэж илгээсэн юм. Бурхан хэлсэн үгээ биелүүэлхийн баталгаа нь үүнд байгаа билээ. Бурхан Хүүгийнхээ дүрээр хүний язгуур чанарыг хүлээн авч, тэнгэрт дэвшүүлжээ. Чухамдаа Хүний Хүү* л орчлонд хаан ширээгээ Эцэгтэйгээ хуваана. Хүний Хүүгийн тухай “Гайхамшигт Зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн хунтайж” хэмээн өгүүлжээ.(Исаиа 9:6) “Жинхэнээр” бол Бурхан хүмүүс хоёрын хоорондох зууч юм. Тэр “ариун, гэмгүй, бузартаагүй агаад нүгэлтнүүдээс тусгаарлагдсан”, “Тэр тэднийг ахан дүүс гэж дуудахаас ичдэггүй” билээ. (Еврей 7:26, 2:11) Бурханы алдаршуулсан Христ бол бидний Садан.
Иудейн ард түмэн хамгийн гэрэл гэгээтэй итгэл найдвараа Аврагчтай холбож, Түүний газарт бууж ирэхийг мянга гаруй жил хүлээсэн юм. Эш үзүүлэхдээ* ч сүмд ёслол үйлдэхдээ ч, гэр гэртээ залбирахдаа ч Түүний нэрийг алдаршуулдаг байлаа.Хүмүүсийн дунд Бурханы зарлиг, бэлэг тэмдэг болон Аврагчийн үйл хэрэгтэй холбоотой зөгнөлийн зүйлийг хадгалан байхыг Эзэн Израилын ард түмэнд уриалсан байжээ. Тэгээд ч тэрбээр Израильчуудыг ертөнцийг аврах эх сурвалж болгохыг хүссэн. Абрахам* бидэн хэсч явахдаа, Иосеф* Египетэд, Даниел* Вавилонд Бурханыг таниулж байсан шиг Еврейн ард түмэн Түүнийг бусад бүх ард түмэнд таниулах ёстой байлаа.
Эзэн Абрахамтай уулзаад “Би чамайг ерөөн… тэгээд чи ерөөлийн үндэс болно… газар дэлхий дээрх бүх үндэстэн чамаар дамжуулан ерөөгдөнө” гэж айлджээ. (Эхлэл 12:2,3) Эш үзүүлэгчдээр дамжуулан бас тийм зүйлийг хэлсэн байдаг. Тэр ч байтугай Израиль дайнд хоосорч, олзлогдсоныхоо дараа ч гэсэн “Иаковын үлдэгсэд олон ард түмний дунд Эзэнээс ирсэн шүүдэр мэт, ургамал ногоон дээр орох бороо мэт байх болно. Бороо нь хүнийг хүлээдэггүй, эсвэл хүмүүний хөвгүүдийн төлөө саатдаггүй юм” (Мика 5:7) хэмээн хүсэл тэмүүлэлдээ найдан сүсэглэж байв.Иудейчүүд Вавилонд боолчлогдож “тэрс үзэлтнүүд”-ийн нутгаар таржээ. Зовлон зүдгүүр амссаны эцэст тэдний олонх нь Бурханы гэрээнд эргэн орж үнэнч зүтгэх болов. Эгшиглэнт ятга хөгжмөө уд модонд өлгөж, хоосорж эзгүйрсэн ариун сүмээ санагалзан харамсахдаа тэд үнэний гэрэл гэгээний эх сурвалж болж, Бурханыг танин мэдэхэд нь тусалдаг болов. Мессиаг* ирнэ гэж иудейхэн хүлээж ядан байсан боловч, түүний ирж буйн учир шалтгааныг буруу ойлгож байжээ. Тэд нүгэл хилэнцээс ангижрахыг хүсээгүй, харин ромчуудын захиргаанаас салахын түүс болж байсан юм. Тэд Мессиаг боолчлогчдын засгийг унагааж, Израилийн ард түмнийг оройлон манлайлагч болгон өргөх чадалтай удирдагч гэж хүлээж байсан. Христийг мэндлэх үед Иудейн ард түмэн гадаадын булаан эзлэгчдийн ноёрохолд нухлагдаж, дотроо хямралдан тэмцэлдэж байлаа. Иудейнхэн өөрийн хаантай байж болох байсан боловч тэр улс нь хуучин янзаараа Ромын ноёрхолд байсаар байгаа гэдгийг нуух боломж байсангүй. Тэд эрх мэдлээ хязгаарлууулах явдалтай яагаад ч эвлэрч чадахгүй байлаа. Шашны тэргүүнийг томилох, халах эрхийг Ромчууд гартаа авчээ. Сүм хийдийн эрх мэдлийг ямагт заль мэх, хээл хахуулиар, тэр ч байтугай аллага хядлагаар гартаа авч байлаа. Тахилчид* улам бүр ялзарсаар байв. Гэхдээ тэд асар их эрх мэдлийг хуучин янзаараа гартаа авч байсан бөгөөд түүнийгээ амин хувийн, явцуу зорилгод ашигладаг байлаа. Ард түмэн тэдний хатуу шаардлага, ромчуудын хүнд дарлалын дарамтад давхар нухлагдаж байв. Энэхүү байдал нь бүх нийтийн дургүйцлийг төрүүлсэн юм. Ардууд байн байн босож, шунал тачаал, хүчирхийлэл, гутруу үзэл, оюун санааны ноомой гөлгөр байдал хүмүүсийн сэтгэл санааг унагаж байлаа. Иудейнхний үндэсний болон оюун санааны бахархал, Ромчуудыг үзэн ядах үзэл нь шашны зан үйлийн ёс дэгийг улам чанд баримтлахад хүргэжээ. Сүсэгтэн олон ариун явдалтны нэр хүндийг хадгалахыг хичээн чармайж, шашины зан үйлийг өчүүхэн ч зөрчихгүйн төлөө машид анхаарах болжээ. Харанхуй бүдүүлэг байдал, дарлал доромжлолд нухлагдаж буй энгийн болоод эрх мэдэлд шунасан эрхтэн дархтнууд дайсныг нь драх сөнөөж, Израйлын хаант улсыг сэргээн байгуулж өгөх Тэр хүний ирэхийг бүгд хүлээж байлаа. Шашин номын ямар ч төсөөлөлгүй атлаа зөнчдийн өгүүлснийг судалж байв. Тэд ийнхүү Христ ирэхдээ энгийн хүний дүрээр ирэх тухай Гэрээнд өгүүлсэн зүйлүүдийг тэд анзаарсангүй.
Аврагч ирнэ гэж бүр Еденд* урьдчилан хэлсэн байлаа. Адам, Ева хоёр энэ үйл явдлыг дуулаад хурдан ирээсэй гэж хүсэн хүлээж, найдж байв. Тийм ч учраас тэр хоёр анхны хүүгээ Аврагч болно гэж бодож ихэд баярлажээ. Гэтэл өнөөх амлалт удаашраад байв. Энэ тухай анх сонссон хүмүүс түүнийг үзэж чадалгүй нас барсаар... Енохын* өдрүүдээс эхлэн тэргүүн тахилчид болон зөнчдөөр* дамжиж Мессиа ирэх нь гэсэн найдвар төрөв. Гэтэл Тэр ирэхгүй л байлаа. Даниелийн зөгнөлд Түүний ирэх цагийг тогтоосон боловч энэ нээлтийг хүн бүр зөв ойлгосонгүй. Зуун зуун жил шилээ даран өнгөрч, зөнчдийн дуу хоолой ч замхрав. Хяхаж хавчигчийн гар Израйлийн ард түмнийг шахалтанд оруулахад олонх нь “Өдрүүд урт ба аливаа үзэгдэл үгүй болно” хэмээн уулгалахад бэлэн байлаа. (Езекиел 12:22) Бичээс бүх Ромын хаант улсын ярьдаг Грек хэлээр олон жилийн турш орчуулагдаж байлаа. Иудейнхэн орон оронд тархан сууж, тэдний хамаг олон хөршүүд нь Мессиаг хүлээдэг байв. Олон зуун жилийн туршид хүлээсэн цаг мөч… Ийн байж байтал тэр “цаг нь ч ирлээ”. Зуун зуунд нүгэл хилэнцэд дарагдаж, улмаар живж гүйцсан хүн төрөлхтөн нүглээс Гэтэлгэгчийн ирэхийг тэсэж ядан хүлээж байлаа. Нүгэл хилэнцийн улмаас эвдэрч цөхөрсөн хүний мөс чанарыг Өөрийнхөө дүрээр сэргээж, түүнийг сайн сайхан болгохын тулд үнсэн товрог дундаас биднийг босгохоор Тэр ирсэн юм. Яг л Гэрээнд амлагдсаны дагуу Христ Абрахам, Давидын үр удмаас төрсөн юм. Өргөн уудам эзэнт улсын бүх мужид хүн амын тооллого явуулах тухай Ромын эзэн хааны зарлиг тарахад Галилын оршин суугчид үүнд бүгд хамрагдсан ба Иосеф, Мариа хоёр Назараас Давидын хот уруу явсан ба ингэж Есүсийн эх Бетлехемд ирлээ. Иосеф Мариа хоёр хаан өвөг дээдсийнхээ хотод хаалганаас хаалганд хонох газар хайн явсан боловч буурчийн газар хөл ихтэй байсан тул тэдэнд сул өрөө олдсонгүй. Тэр хоёр малын хажуугийн саравчинд хоноглов. Ертөнцийн Аврагч яг л энд мэндэллээ.
Гэсэн хэдий ч хүмүүс энэ үйл явдлыг анзаарсангүй. Давидын багадаа хонь хариулж явсан тэр л газарт малчид хуучин янзаараа шөнийн манаанд гарч байлаа. Тэд шөнийн амгалан тайванд хүслэн болсон Аврагчийнхаа тухай хөөрөлдөн ярилцаж хурдан ирээсэй хэмээн мөргөн байлаа.
“Гэтэл гэнэт Эзэний тэнгэр элч тэдний өмнө зогсож, тэдний эргэн тойронд Эзэний цог жавхлан гийсэнд хоньчид үлэмжийн айдаст автав. Тэнгэр элч тэдэнд: -Бүү айгтун. Харагтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг та нарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод, Аврагч, Эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ” хэмээжээ. Энэ үгийг сонсонгуут малчдын сэтгэл хөөрөн баясав. Израйльд чөлөөлөгч ирлээ. “Тэжээлийн тэвшинд байх даавуунд өлгийдсөн нялх хүүхдийг та нар олж харна. Энэ нь та нарт тэмдэг болно” гэж тэнгэр элч хэлэв. Тэд яаран ирж, Мариа, Иосеф хоёр болон өлгийтэй бяцхан хүүг олж харжээ.
Херод хааны өдрүүдэд Иудейн Бетлэхэм хотод Есүсийг төрсний дараа дорно зүгээс зурхайчид Иерусалимд хүрч ирээд – Саяхан мэндэлсэн Иудейчуудын Хаан хаана байна вэ? Бид зүүнтэйд түүний одыг хараад Түүнд мөргөхөөр ирлээ” гэжээ. Дорно зүгээс ирсэн мэргэн хүмүүс гүн ухаантнууд байжээ. Тэд нэр хүндтэй бөгөөд эд баялагтай, эрдэм номтой сайн хүний үрсээс бүрдсэн, нийгмйин том, нөлөө бүхий бүлгийн хүмүүс байжээ. Зурхайч нар одот тэнгэрийг судлахдаа одон гарагийн хөдөлгөөний нууцад нэвтрэхийг оролдож, бүтээгчийн алдар сууг олж мэджээ. Асуултынхаа хариуг эрж хайхдаа тэд еврей судруудыг үздэг байв. Зурхайчид Библийг уншаад энэ үйл явдал одоо мөнхөд болно. Амьд Бурханыг таних үйл хэрэгт дэлхий дахинаараа нэгдэх ёстой гэж бөөн хөөр баяр болжээ.
Мэргэн хүмүүс ирсэн тухай мэдээ Иерусалим даяар тэр дороо тархаж Херод хааны ордонд хүрчээ. Херод өөрийн өргөөнөө мэргэдийг урьж ярилцжээ. Уур хилэн, айдас хүйдэс түүний сэтгэлийг түгшүүлэвч тэрбээр гаднаа их л тайван дүртэйгээр харийнхныг эелдэг хүлээн авав. Тэрээр энэ од хэзээ үзэгдэх цагийг лавлан асууж Христийг мэндлэхэд энэ үйл явдлыг өргөн мандуулж баясгалантай тэмдэглэхээ илэрхийлжээ... тэрбээр зочдод “Явцгаа, хүүхдийг сайтар хайцгаа, олохоороо надад мэдэгд, би Түүнд мөргөнө” гэж хэлээд тэднийг явуулжээ.
Мэргэн хүмүүс Есүсийг олсон юм. Бетлехемд сая төрсөн хааныг хамгаалах харуул хамгаалалт байсангүй. Хаанд үйлчилж буй нэр хүндтэй нэг ч хүн үзэгдсэнгүй. Есүс өлгийдөө хэвтсээр л байлаа. Боловсролгүй мужаан, тариачин аав ээж хоёр нь түүний цорын ганц хамгаалагч байлаа. Энэ чинь мөнөөх “Иаковын овгуудыг босгон”, “Израилын нөөцлөгдөгсдийг сэргээ”, “авралыг газрын хязгаарт хүргэхийн тулд үндэстнүүдийн гэрэл болох” хүн мөн гэж үү? (Исаиа 49:6)
Тэд гэрт ороод түүний эх Марь жаалхүүтэйгээ байхыг үзэнгүүт Түүнд мөргөв. Тэд Түүнийг Аврагчаа хэмээн үзэж, Түүнд сэтгэл зүрхээ өгөв. Тэгээд дараа нь аль, гүгэл, хүж өргөв. Энэ үед Херод мэргэдийн эргэж ирэхийг тэсэж ядан хүлээж байлаа. Херод Жаалхүү Хаантай хатуу тооцоо хийхээр шийдсэн байлаа.
Төдөлгүй хоёр ой хүртэлх насны бүх хүүхдийг алах тушаал авсан цэргүүдийг Бетлехем уруу илгээсэн байв. Энэ аллага бол Херодын хаанчлалын үеийг харуулсан хамгийн харгис хатуу хэрэг явдлуудын нэгэн болсон билээ. Төдөлгүй гэм зэмгүй бяцхан хүүхдүүдийг нүдэж балбасныхаа дараа тэрбээр хэн ч зайлуулж эс чадах тийм азгүй явдлын золиос болсон юм. Тэрбээр аймшигтайгаар, үхлийн муугаар төгсжээ. Иосеф дахиад л аюулгүй газар явал. Тэрбээр хуучин байсан Назар хотдоо эргэж ирэхэд Есүс энд бараг гучин жил амьдарч “Түүнийг Назарынх гэж нэрлэх болно” гэсэн зөгнөлийн үгс биелэлээ олохоор болсон байлаа.
Аврагчийн газар дээр ирэхэд нь ингэж хүлээж авчээ. Түүнд аюул осолгүй, тайван байх газар байсангүй. Есүсийн бага ба өсвөр нас нь уулын нэгэн багахан тосгонд өнгөрчээ. Түүний амьдралын анхны үеийг Баярт мэдээнд товчхон өгүүлсэн байдаг. “Хүүхэд өсөж, хүчирхэг болон мэргэн ухаанд боловсорсоор байлаа. Бурханы нигүүлсэл Түүн дээр байсан юм”. Эцэгээс цацрах гэрлийн ачаар “Есүсийн биз болон мэргэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурханы болон адр түмний тааллыг олжээ”. (Лук 2:52) Есүс авхаалжтай, сэргэлэн, саруул ухаантай хүү байв.
Христ ирэх тухай яриа анх Мессиаг ирэхийг тэсэн ядан хүлээж байсан Израйлын ард түмний гарсан бөгөөд тэдгээрийн сүүлчийнх нь Баптисм* хүртээгч Иохан байсан бөгөөд тэрээр Бурханы сайн мэдээг Иерусалимд авчирчээ... Олон хүн түүний сургаалыг сонсож түүний араас ирэх Аврагчийг тэсэн ядан хүлээж байлаа.
Цөлөөс ирсэн эш үзүүлэгч* Иохан хийгээд түүний гайхамшигт сургаалын талаар бүх Галил даяар тархав. Есүс Иоханаар баптисм хүртэхийг хүссэнд, тэр цөхөрч гайхашран: “би Танаар баптисм хүртэх учиртай байтал Та над уруу ирнэ үү, гээд” Түүнийг болиулахыг оролдтол, Есүс хариуд нь “Энэ удаад үүнийг зөвшөөр, ингэснээрээ аливаа зөвт байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зохицож байна” хэмээн товч бөгөөд итгэлтэй хэлжээ. Есүс* баптисм хүртээд, голын уснаас Тэр даруй гарах үед “тэнгэр заагдан, Бурханы Сүнс* тагтаа лугаа адил бууж, Түүн дээр ирэхийг харав. Есүс уснаас гарч ирээд голын эрэг дээр сөхрөн сууж, залбирал үйлджээ. Түүний амьдралд цоо шинэ, хамгийн чухал үе ийнхүү эхэлсэн. Ийнхүү Тэр нийт олонд үйлчлэх өргөн дэвжээнд хөл тавих нь тэр. Энэ цаг мөчөөс эхлэн Есүс Христ өөрийн ажлаа хийж эхэлсэн бөгөөд Түүний хийсэн ажлуудын талаар Библийн Шинэ Гэрээнд тодорхой гардаг.


Есүс Христ чухам юу юу хийсэн бэ?

Библийн Шинэ Гэрээнд гардаг Есүс Христийн хийсэн зүйлсийг товчхон бөгөөд тодорхойгоор энд дурдъя. Түүний хийсэн зүйлүүдийг ерөнхийд нь дотор нь Гайхамшиг болон сургаал номлол гэж хоёр ангилж болох юм.

Image

-----------------------------
*Үгийн тайлбар
Тахил – Есүс Христийг ирэхээс өмнө /Хуучин гэрээний үед/ хүмүүс өөрсдийн гэм нүглийн төлөө Бурханаас уучлалт хүсэн тахилыг өргөдөг байсан бөгөөд энэхүү тахил нь хурга байлаа.
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс – Библид өгүүлснээр Бурхан гурвал хэлбэрээр оршдог бөгөөд энэ гурвал нь Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний гурвал юм. Хэдий Бурхан гурвалаар оршдог ч энэ нь тус тусдаа гэсэн ойлголт биш харин нийлээд нэг цогц Бурхан юм.
Сатан – Бурханы эсрэг боссон муу талын сүнс
Хүний Хүү – Библид Есүс Христийг Хүний Хүү гэж нэрлэдэг. Учир нь Тэр Хүнээс төрсөн юм.
Эш үзүүлэгч – Бурханы үгийг бусдад дамжуулдаг хүн
Абрахам - МЭӨ 2000 –аад жилийн өмнө Месонотамд амьдарч байсан ба түүний нэр эхэндээ Абрам гэдэг байсан ба Бурхан түүнийг сонгосны дараагаар нэрийг нь Абрахам болгон өөрчилсөн
Иосеф, Даниел – Хуучин гэрээний үед амьдарч байсан итгэгч, эш үзүүлэгч
Мессиа – Тослогдсон Нэгэн гэсэн утга бүхий Еврей үг.
Баптисм – Есүс бол Аврагч бурхан мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, Түүнийг даган, сургаалийнх нь дагуу амьдрах болно хэмээн шийдвэрээ гаргасан хүн энэхүү ёслолыг хийдэг. Баптисм буюу орчуулбал усан баталгаа хэмээх энэхүү үг нь усанд булхах гэсэн утгатай.

start=-17 , cViewSize=50 , cPageCount=1

33 сэтгэгдэл:

null
цолмон (зочин)

Та нар есүсийг хүн байсан гэжээ. Хүн байж байгаад бурхан болсон. Энэ зөв бол энэ логикоор Бусад хүн ч Бурхан болж болно биз дээ. Өө нээрээ танайхан хүнийг гэм нүгэлийн тулам, яаж ч бурхан болж болохгүй, чадахгүй гэдэг билүү. Танай шашин хүнийг хэтэрхий чадваргүй гэж үздэг учраас шинжлэх ухааны хүнд асар их чадал бий гэж үздэг эрдэмтэд энэ шашныг чинь хар тамхи гэж үзсээр ирсэн бөгөөд, тэмцсээр ирсэн бас шатуулгуулж, хор ууж дандаа үхлийн ялаар христийн аймааар эрх мэдэлтэй хар нөмрөгтнүүдээс шийтгэгдэж ирсэн.
библи шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэнэ үү, та нартай шинжлэх ухааныхан хэзээ ч нийлээгүй шүү дээ, яасан худалч бас яасан зальтай амьтад вэ. танай библид хүнийг бурхан хийгээд дараа нь эмэгтэй хүнийг Адамын хавиргыг хугалж хийсэн мэтээр одоогийн мэдлэгтэй хүмүүст дэндүү гологдсон юм зөндөө байдаг биз дээ. Харин тэрийгээ мэдэнгүүтээ сүүлд нь хассан гэж сонссон юм байна, үнэхээр хассан уу. эсвэл одоог хүртэл хүн сармагчнаас үүссэнийг Дарвины ачаар мэдэх болсон хүн төрөлхтөнд бүдүүлэг юмаа уншуулах гэсээр байна уу... гэхдээ дээр чадварлаг ба зальтай тайлбаруудыг хийжээ. та нар гэгээнтэн гэж боддог юм бол яах гэж тэрнийхээ номлолыг өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж өөрчлөөд байдаг юм бэ... Аймаар муухай улайрсан шар хар толгойтой хоёр загал юмнууд айл айлын хаалга балбаад явж байгааг харахаар уур ч хүрэх шиг, инээд ч хүрэх шиг. Та нар Монголыг христийн шашинтай болчихвол хөгжчихнө гэж дандаа яридаг билүү. тэр хөгжилтэй гээд байгаа орнууд чинь түрүүчээсээ мөхлийн эрмэгт ирсэнийг мэдэх үү. Бас тэдэнд хөгжихөд нь христийн шашин биш нөгөө шатаалгуулж байсан, хор ууж байсан, гадуурхагдаж байсан эрдэмтэд л бас та нарын юу ч чададхгүй НҮГЭЛИЙН САВ БОЛСОН ГЭДЭГ ХҮМҮҮС ӨӨРДСӨӨ ХИЙСЭН ЮМ ШҮҮ ДЭЭ ХЭХЭ. ТА НАР НААД УНШИЖ БАЙГАА ЮМНУУДДАА НЭГ УДАА Ч ГЭСЭН ЭРГЭЛЗЭЖ БАЙСАН УУ. ТА НАР ХҮНИЙГ ХҮХЭРТЭЙ ГАЛД ШАТНА ЭНЭ ТЭР ГЭЖ АЙЛГАЖ ИЧЭЭЖ БАЙГААД ЭРҮҮЛ БУС УХААНТАЙГААР ШАШИНДАА ЭЛСҮҮЛДЭГ БИЗ ДЭЭ. ТА НАР НӨХӨРСӨГӨӨР ХАНДАЖ ХЭЛЭХЭД НЭГ НӨХӨР ТЭНГЭРЭЭС БУУЖ ИРЭХГҮЙ ЭЭ. СЭРЦГЭЭ. ХҮН ГЭДГЭЭ МЭДЭРЧ, НЭГ НАСАА АЯТАЙХАН ЭРҮҮЛ ӨНГӨРӨӨ МЭДЭВ ҮҮ. БАС БУСДЫГ БИТГИЙ УРУУ ТАТ, ӨӨРСДӨӨ МУНХАРДАГААРАА МУНХАР ЗА ЮУ...

hun (зочин)

hi sain baitsgaana uu? bi ene niitleliig unshaad olon zuiliig oilgoj avlaa. bas buddagiin tuhai zuiliig ch unshsan. mongold hun yu shuteh yu niitleh erh baigaa gej bodoj bna. ene deer bichsen setgegdel arai denduu buduuleg unshigdaj bna. ta ene niiteliig unshaad uurtuu l tungaaval sainsan. tanii uzel bodol tandaa zuv shuu dee. ternees gertee eej aavdaa erhlej delhii havtgai gej dairdag huuhed aash gargaj bolohgui baihaa. gehdee bi taniig oilgoj bnaa. unuudur bidnii amidral hangalttai buhimdal bna. ene ih buhimdliin hazuugaar yun shashin manatai bgaa biz dee. gehdee l taniig yaj ch muulj doromjloloo gesen Burhan tand hairtai l baih bolno. ene harin unen baihaa, bi huvidaa Burhaniig tiim aguu energuigeer tusuuldug.

Зочин

Блог бол блог. Хүн болгон өөрийнхөөрөө бичиж, өөрийнхөөрөө эсэргүүцэж болно. Христосын мэдлэгийг түгээхийн тулд сэтгэл гаргаж байгаа блог хөтлөгч танд баярлалаа. Та энэхүү блогоо сэдэв сэдвээр, богино богино болгоод оруулбал уншигчдад амар болох байх гэж бодож байна. Эхнээсээ овоо уншиж байгаад сүүлрүүгээ залхуу хүрчихлээ. Дээр эсэргүүцээд бичсэн хүнд хэлэхэд, чи аман дээрээ ингэж хэлдэг боловч дотроо бол үнэхээр Бурхан шашны талаар бодож явахыг хүсье. Тэгэхгүй бол бид чинь хүн учраас өөрсдөө л их зовно шүү дээ. Христийнхэнийг шүүмжилж, доромжлох тухайд бол угаасаа тийм хүмүүс хангалттай олон байгаа. Христийнхнийг загалмайд цовдолж алдаг, хөрөөддөг, бөөнөөр нь хүйс тэмтэрдэг практик байсан. Өнөөдөр ч итгэлийнхээ төлөө зовлон амсаж байгаа итгэлдээ үнэнч хүмүүс олон байдаг. Таны доромжлол тэр харгис хүмүүсийн хаана нь ч хүрэхгүй учир бараг энэ явдалд оролцоогүй нь дээр биз дээ

төрөө (зочин)

esvs chine vneheer hvn bj bgad burhan bolsiin bol oor hvn bj bgaad burhan blson hvn bna uu oor hvn bwal minii e-mail haygruu ywuulach.

зочин (зочин)

Цолмон чи л сармагчинаас үүссэн шүү. Би лав сармагчинаас үүсээгүй би тэнгэрээс гаралтай

oюунаа (зочин)

хүмүүсээ монголчуудаа та бүхэн монголынхоо ёс заншил түүх соёлын тухай, иргэншлийн тухай юу гэж боддог вэ. Бид өөрсдийн гэсэн ёс заншил түүх соёлтой ард түмэн.бид чингисийн үеэс сайн судалбал тэрнээс өмнө бөө мөргөлтэй ард түмэн энэ бол шашин биш шашин гэдэг бол хүнийг зөв явхад зөв амьдархад хүнийг төлөвшхөд тустайгаар гарч ирсэн болхоос хэт туулшир ч бодвол андуурал болно. Цаана чинь байгалын хууль гэж нэг юм байна айн тийм байтал дэлхий яаж 2-3 хан өдрийн дотор үүссэн байхав

оюунаа (зочин)

монголчууд бид ярьдаг даа хүн харсан тэнгэртэй төрдөг гэж муу үйл хийгээд уруу дорой яваа хүнийг энэ ёстой тэнгэр нь хаяцан амьтан гээд л. Энэ зүгээр л нэг хэлцэн үг биш чамайг дагаж,хамгаалж явдаг далдын хүч байдаг энэ бол биднийг харж явдаг бидний удамын өвөг дээдсийн сүнс юм.бөөгөөр дамжин удамын сүнс орж ирдэг. хүн үхээд хаашаа очих вэ? та юу гэж бодож байна? миний бодлоор хүн үхээд сүнс нь дээд ертөнцөд үлдэж болно дэлхийдээ эргэн төрлийг авна, мөн завсрын ертөнцөд үлдэнэ. Гэгээрсэн хүмүүсийн сүнс дээд тэнгэрт үлдэж муу үйл их хийсэн хүний сүнс ахин төрлийг авч чаддаггүй, дээд тэнгэрт үлдэж чадахгүй хүмүүстэй зэрэгцэн огшин тогтнож хүмүүсийг хорлох сэтгэлтэй байдаг.би энэнд бол итгэж байна харин там диваажин 2 л байдаг цорын ганцхан бурхан байдаг христэд итгээгүй бүх хүн тамд унана гэсэн зүйлд итгэхгүй байна. энэ бол хэтэрхий туулширсан ядмагхан санагдаж байна дэлхий бол гайхамшигтай нууцуудаар дүүрэн ертөнц

oюунаа (зочин)

би христэд итгэгч нараас хэдэн зүйл асууя та дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэй гэдэгт итгэдэгүү л гэж.итгэдэг бол христийн шашинтнууд дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэй гэдгийг баталсан хүнийг яагаад шатаасан юм болоо, том том нээлт хийсэн эрдэмтдийг манай шашинд нийцэхгүй байна гэж яагаад цаазалдаг байсан юм болоо, тэгвэл загалмайтны дайн юу вэ? та эмэгтэй хүнийг эрэгтэй хүний хавирганаас авч бүтээсэн гэж бодож байнуу та андуураад туулшраад яваад байгаан бишүү. Таньд дээд хүч тусалдаг гэдэгт итгэж байна харин тэр тусалдаг хүч бол таны өвөг эцгийн сүнс таныг хамгаалж явдаг болхоос бурхан байдаг тэр нь хамгаалдаг гэж битгий андуураарай христыг би гэгээрэлд хүрсэн хүний сүнс ахин төрөл авсан бас христын эцгийг ч бас дээд тэнгэрт байдаг гэгээн сүнс гэж бодож байна гэвч энэ нь монголын удамынх биш энэ чинь гадаад хүн байсан,гадаад шашин шүү дээ тиймээс израйлын ард түмнийг л харж явдаг тэнгэр сүнс нь христ байхнээ монголын өвөг дээдэс биднийг харж явдаг сүнс бас байгаа шүү дээ тэрэндээ итгэж залбираасай

oюунаа (зочин)

монгол ёс заншил зан үйл сургаалиан судлаасай айн одоо дэлхий өөрчлөгдөж байна хүмүүсийн үзэл бодолч өөрчлөгдөж байна христэд итгэдэг европчууд христээсээ татгалзаж байна айн энэ хэтэрхий өрөөсгөл учраас гадаадынхан монгол соёл ёс заншилыг сонирхож байна харин бид үүнийгээ гээгдүүлж мартаж болохгүй. монгол соёлоо судал монгол сургаалиа унш дэлхийн түүхийг унш байгалын ухаан байгалын хуулийг судал л гэж хэлий дээ

zochin (зочин)

bi hristed itgedeg humuus hristiin tuhai ihenh ni buruu oilgolttoi baidag ym bna lee

булгаа (зочин)

эхлээд цолмонд хандаж хэдэн үг хэлэе. 1т чи ер нь аль зэрэг шинжлэх ухааны мэдлэгтэй вэ? Шинжлэх ухаан гэж юу болохыг сайн мэдэх үү. Ядаж түүнийхээ үүсэлийг мэдэх үү? Чиний бичсэн сэтгэгдлэгийг уншаад чамайг ямар ч мэдлэггүй харин зүгээр жоохон юм сонсоод тэрнийхээ утга учрыг ч сайн ойлгоогүй явж байгаа нөхөр юм байна гэж дүгнэж байна. Шинжлэх ухаанд дувализтууд гэж байдаг тухай сонссон уу. Би тэрний 1 нь. Эдгээр эрдэмтэд л одоогийн бидний мэдэж байгаа шинжлэх ухааны гол гол хуулиудыг нээсэн хүмүүс. Чи хүсвэл энэ тухай цаашид сайн судлаад үзээрэй. Аан дээрээс нь чи Дарвины онолыг сайн судлаарай. Ядаж чи Зүйлийн үүсэл гэдэг ном уншсан. Ийм л байна. Харин одоо Оюунаад хандаж хэлэхэд. Христэд итгэгчид биш харин католик шашин л тэдний шашны шүүхээр оруулж шатаасан ш дээ. Католик шашин бол маш их улс төр, мөнгө санхүүтэй холбогдсон тийм шашин. Ялангуяа дундад зууны үед хаадуудаас илүү эрх мэдэлтэй байсан ш дээ. Би болон бүх итгэгч хүмүүс дэлхий бөөрөнхий гэдэг итгэдэг. Библи дээр ч ингэж байгаа. Галлей ч гэсэн Бурханд итгэгдэг хүн байсан ш дээ. Энэ тухай аль зэрэг мэдэх вэ? Мартсанаас Марксын аав нь пастор хүн, Дарвин өөрөө шашны боловсролтой лам хүн байсан бөгөөд дэлхийг тойрон аяласан усан онгоцныхоо лам нь байсныг мэдэх үү. Дарвин өөрөө хэзээ ч Бурханыг үгүйсгээгүй. Энэ мэтчилэн жоохон сонирхоод уншвал зөндөө юм бий дээ.

zaluurchin (зочин)

oyunaa tiim shu хүн ер нь шүүмжилж болно харин амныхаа зоргоор бурж болохгүй тэгээд ч 2,2оороо явдаг хүмүүс бол Мормоны буюу гаж урсгалын хүмүүс юм.Зүгээр тэднийг шүүмжлэхийн оронд сонсоод 1 үзэх хэрэгтэй. Үнэхээр нэгэн цагт бид ч бас ойлгохгүй эсэргүүцэж байсын.Харин хэний ч өгч чадаагүйг Есүс надад өгсийн.Ойлгоод бас ухаарсан.Харин одоо илүү дээр амьдралаар амьдардаг болсон.Өшөө хэлэх олоооон юм байна.Хүний хүчийг үл тоодоггүй харин ч хүнийг хүн шин хүн болгодог.

Zochin (зочин)

Сайн байна уу. Дээрх нийтлэл уг шашныг шүтдэг хүний зүгээс биш зүгээр л энэ ийм шашин шүү гэж байдаг. Христ бол Хүн болж төрсөн Бурханы Хүү юм. Мэдээж хүнд өөрийн бодол байгааг би хүлээн зөвшөөрнө. Би хүн бүрт өөрийн бодлоо ч тулгахгүй. Мусламан шашинд Бурханд Хүү байхгүй гэдэг. Үүгээрээ тэд хуучин гэрээ буюу Ертөнцийн Эзэнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Түүнчлэн олон урсгал байгаа л даа. Гэхдээ миний одоо ойлгоод байгаагаар аливаа хүн диваажинд очихын тулд зөвхөн Христээр дамжин очдог. Учир нь Христ буюу Есүс бидний төлөө энэ дэлхийд эгэл даруугаар ирж, бидний гэмийн төлөөсийг төлөхийн тулд загалмай дээр үхэхдээ тэр бүх хараал, бүх өвчин, бүх гэмийг өөртөө үүрч бидний төлөөсийг төлсөн. Тэр үүнийг төрсөн цагаасаа эхлэн ирсэн зорилгоо мэдэж байсан учраас тухайн үеийн хүмүүст өөрийгөө Бурханы Хүү гэдгээ нуусан. Учир нь хэрэв тэд түүнийг Бурханы Хүү гэдгийг нь мэдсэн бол цовдлохгүй байсан. Тэр өөрөө биднийг аврахын төлөө Бурхан нь хүнд хайртай учраас хүний төлөө үхсэн. Тэр энэ дэлхий дээрх хүн бүхэнд хайртай. Удахгүй Тэр дахин ирнэ.

нараа (зочин)

сайн байна уу? би христын шашинд итгэдэг. гэхдээ бурханы сүмийн ээж бурхан гээд байгаа яриад байгаа зүйлд нэг л итгэхгүй байна. та нар ээж бурханы талаар сонссон уу. нэрээ энэ бурхан байдаг юм болов уу.

ts (зочин)

bi shashind itgehees ilyy shinjleh uhaand itgedeg hyn l dee deer oyunaagiin helsen zyiltei sanal niilj bga ni hynd uuriig ni iveedeg daldiin ymar neg hych bga gedeg deer harin niilehgyi bga zyil ni heterhii buu tal ruugaa orood yvchihsan ter daldiin ih hych ni harin gadaad dotood gej hil zaag ylgahgyi l bolov uu kk ter huvi hyniig iveegch hych ni harin jesus yy budda yu buu yu uvug deedsiin syns yy medegdehgyi bgaa mun bas uursdiin ulsiin ys zanshiliig sudal gedeg deer chin sanal neg bn gehde gadnii soyol irgenshiliig ch bas uuriinhteiguu haritsuulj sudlaad tus byrdee analyze hiih ni ilyy ih yr dyntei bolov uu

ts (зочин)

bulgaad handaj helehed tedgeer erdemted bygd europe zygees garaltai erdemted bsn bolohoor tuhain niigmiin soyol ys zanshil shashing hyeej avah ni todorhoi tiim erdemted christiin shashintai yumchin ynen jesus bol tsoriin gants ynen burhan ene ter geh ni utgagyi zyil deerees ni bible deer delhii buurunhii bolon bas bus zyils mun dundad zuunii yeiin europod blson zagalmaitni ayn dainii talaar bichsen bdg gej hnaas ch yum unshij bsn nom 66nomnoos byrdsen delhii deerh anhni nom bible gedeg utgar ni hyndetgej boloh yum yg bi uuruu end tendees ni unshaad yzehed manai mgliin mongoliin nuuts tovchoo shig domog helbereer europe-in ertnii tyyh ys dyrem ene teriig bagtaasan sanagdsan ertni europe zygiiihen bible gedeg sudarig l shashin helbert oruulj zaalt zyiluudiig ni on tsagiin yvtsad nemj hasaj ynzlasan ch yum bilyy christiin ursgal katolik ursgal salsan ni nomond bichigdsen zyiltee zuv tailj chadaagyigees blsongee bizde tegeher etsest ni hyn uuruu ali talas ni harj bgaagasa shaltgaalaad l shashniig sain muu gej hyleej avch bgmshde budda ch gesen toon arga deer yndeslgedsen ali heden mynga jiliin umnu yyssen gehed unuu yeiin shinjleh uhaanii tailsan odon oron sudlaliin byhii l zyilyydiig tailtsan bdag geheer bas l gaihamshigtai bgazde? tegeheer christiin shashintnuudiin itgedeg hair enerel dyyren burhanl yum bol yagad busad shashin yzel surtaliig ch gesen hyntgen hyleen zuvshuuruhgyi bga yumbe? hyniig uuruu byteesen yum bol hynd hairtai yum bol zaaval tam divaajin gej ylgaad blgyi bygdeere l adilhan yum chin bygdig ni divaajind ni avaachihgyi bgambe? tsoriin gants burhan bidniig byteesen l yum bol zaaval uurtuu itgyyleh geed ingej tsus ursgan dain hiih yy orchin tsagt ail amitni haalga balbaad amgalan taivan bdliig alduulah u?

ts (зочин)

ene shashin gedeg yum bh ni niigemd ashigtai lda uchir ni anhnaasaa shashin gej bhgyi bol hymyys hen durtaigaa alj hydaj hamag l buzar bulaig hiih bsn bh gehde tyyhees avch yzvel shashinii zurchil murgulduunus bolj hichneen olon gemgyi hymyys amia aldlaa burhan bga esehiig bid nar yhej bj l medeh bh aan bas nostradamus-iin ireedyig zugnun bichsen nom ch gesen biylelee olson bdg tegvel bidnii ireedyin hoich ye ch gesen bas maybe nostradamusiig burhan geed shyteed neg shashni ursgal bolgood gargaj magadgyi l yum te?

? (зочин)

eej burhan gej baidaggui gej bodoj bn tegleech mongold odoo ynza buriin tsuglaan bdag bolsoon zarim n hudlaa zarim n unen bdag bi ooroo itgedeg harin minii ywdag tsuglaan unheer goe er n humuus tegeed mongol hun l geheer zaawal budda shuteh albaggui shdee tegeel bi mongol geel ter buddag shuteh estoi genvvv tegleech hun hunii bodol oor yum bolhoor hetsvv yum daaa

cRiminal

Анх бурхан Адамийг бүтээсэн. Тэгээд хүнийг ганцаардуулахгүйн улмаас түүний хавирганаас авч Еваг бүтээсэн. Гэвч Ева Бурханы үгийг зөрчиж Сатанд хорлогдон гэм нүглийг хийснээр Бурхан тэднийг Едений цэцэрлэгээс хөөсөн. Гэхдээ бурхан үнэхээр хүмүүсийг бүтээсэн бас хүмүүм үнэхээр хайртай байсан тул тэднийг зүгээр гэм нүгэлтэй чигээр нь орхиж чадаагүй... Бурхан өөрийнхөө хүүг Мари хэмээх эмэгтэйн биенд ариун сүнсээр бүрэлдүүлсэн. Мари онгон байхдаа Есүс христийг төрүүлсэн. Тэгснээр бид гэм нүглээс салж Бурханы мөнхийн улсад орох боломжтой болсон. Гэхдээ зөвхөн аврагч болох Есүс Христэд итгэсэн хүн л орох боломжтой... Библэ дээр байга түүхүүд эхнээсээ нотлогдож байгаа. Түүнээс дурдвал. Улс үндэстэн бүр хоорондоо муудалцана гэж зөгнөсөн байдаг Дэлхийн I дайн, Дэлхийн II дайн гээд бүгд л хоорондоо байлдсан. Тэнгэрээс бүрээ үлээх дуу мэт асар хүчтэй дуу чимээ сонсогдоно гэсэн Гадаадад гэлтгүй Монголд ч гэсэн элдвийн дуу чимээ сонсогдож эхэлсэн. Удахгүй "Шүүлтийн өдөр" ирнэ. Бурхан сонголтийг хүмүүн бидэнд өгсөн. Есүс христэд итгэсэн нэгэн Мөнхийн улсад Бурхантай хамт мөнхөд амьдрах болно. Харин Есүс христэд итгээгүй гэм нүгэлтэй нэгэн нь Там буюу мөнхийн галд үүрд мөнхөд шатах болно. Та ганц хуруугаа түлэхэд маш их өвдөлт мэдрэнэ гэтэл галт нууранд үүрд шатна гэдэг маш аймшигтай. Одоо л итгэ цаг нь тулахад харамсахаар зүйл битгээ хийгээрэй!!!

julia (зочин)

bi jesust itgedeg vnheer mongol hvn geheer buddaa boog shvteh albagvi shvv dee bi vnheer esvs baidag gedgiig medersen

kkkk (зочин)

yg christiin zov ursgald ni yvaad uzvel ygd ene humuus itgeed bdg ymbee gdgiig ch medeh boln shuudee naad zahiin zuilees haraad terendee ooriin zov gej bodsonooroo oilgon hachin ym yrij yvah ni denduu soninl ym ............ zamaar yvj bhad ene zam tugjrehku baihdaa gd ooriin bodsonooro ter zamiig songood yvtal bituu tugjreetei butsaj garhad ch hestuu bh uy ch hurtel gardag shuude

TOKII (зочин)

HI ENE ODRIIN MND TA BVHN DRH MDEELLG UNSHCN BL NGG OILGJ NGG YHAARCN GDGT ITGJ BN.TA BURHND ITGDG YY TA BURHAND HRGTEI BURHAN BID BYGDIIN NYGELN TOLOO ZAGALMAIN DR NAS BARCN GDG.G YRGLJ CNJ BURHAND ITGJ OORN AMIDRALDA AWRAGCH EZNEE BILGN HYLEEN AWRAI.BURHND ITGCN HYMYYC TNG COLIOTOI BLDGF YUM SHYY BI BURHAND GYN GYNZGII ITGDG.HERWEE TA BURHAND ITRDG BL ITGHG HYSCH OORN AMIDRALDAA HYLEEN AWHG HYCWEL NYM GRGIIN 14 TSAGAAS TSAGAAN EMNLGN BARUUN TLD BDG CYMD IREREI MNAI YYD HAALGA YRGLJ NEEELTTEI SHYY

TOKII (зочин)

HI ENE ODRIIN MND TA BVHN DRH MDEELLG UNSHCN BL NGG OILGJ NGG YHAARCN GDGT ITGJ BN.TA BURHND ITGDG YY TA BURHAND ITGH HRGTEI BURHAN BID BYGDIIN NYGELN TOLOO ZAGALMAIN DR NAS BARCN GDG.G YRGLJ CNJ BURHAND ITGJ OORN AMIDRALDA AWRAGCH EZNEE BILGN HYLEEN AWRAI.BURHND ITGCN HYMYYC TNG COLIOTOI BLDGF YUM SHYY BI BURHAND GYN GYNZGII ITGDG.HERWEE TA BURHAND ITRDG BL ITGHG HYSCH OORN AMIDRALDAA HYLEEN AWHG HYCWEL NYM GRGIIN 14 TSAGAAS TSAGAAN EMNLGN BARUUN TLD BDG CYMD IREREI MNAI YYD HAALGA YRGLJ NEEELTTEI SHYY

hoh tenger (зочин)

Яагаад би Христд итгэхгүй вэ.
Хоёрдмол утгагүй маш тодорхойгоор хүн үхлийн дараа там эсвэл диваажингийн аль нэгэнд нь мөнхийн мөнхөд амьдрах хувьтай гэж Библи тунхагласан. Есүсийг Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй бол үхээд мөнхийн тамд төрнө. Энэ насандаа хэн нэгэнд гэм хийгээгүй , өөрийн өрөөлийн гэлгүй бусдын үрсийг хайрлаж өсгөсөн , христ байдаг гэж ч дуулаагүй насаараа будда шүтэж маань уншсан миний эмээ тамын галд мөнхөд шатах юм уу. Яагаад ? Монголчууд хэдэн үеээрээ бөө , будда шүтэж ирсэн. Чингэс хаан ч мөнх тэнгэр шүтдэг байсан. Миний өвөөгөөс аваад Хүннү хүртэл бүх монголчууд одоо хүртэл Есүст итгээгүйгээсээ болоод бөөнөөрөө тамд шатаж байх нь уу. Тэгвэл би харийн шавхруу долоож, өвгөдөөсөө урваж диваажинд байснаас өвөг дээдэстэйгээ тамд шатахыг жаргал гэж үзнэ.

hoh tenger (зочин)

Яагаад би Христд итгэхгүй вэ.
Хоёрдмол утгагүй маш тодорхойгоор хүн үхлийн дараа там эсвэл диваажингийн аль нэгэнд нь мөнхийн мөнхөд амьдрах хувьтай гэж Библи тунхагласан. Есүсийг Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй бол үхээд мөнхийн тамд төрнө. Энэ насандаа хэн нэгэнд гэм хийгээгүй , өөрийн өрөөлийн гэлгүй бусдын үрсийг хайрлаж өсгөсөн , христ байдаг гэж ч дуулаагүй насаараа будда шүтэж маань уншсан миний эмээ тамын галд мөнхөд шатах юм уу. Яагаад ? Монголчууд хэдэн үеээрээ бөө , будда шүтэж ирсэн. Чингэс хаан ч мөнх тэнгэр шүтдэг байсан. Миний өвөөгөөс аваад Хүннү хүртэл бүх монголчууд одоо хүртэл Есүст итгээгүйгээсээ болоод бөөнөөрөө тамд шатаж байх нь уу. Тэгвэл би харийн шавхруу долоож, өвгөдөөсөө урваж диваажинд байснаас өвөг дээдэстэйгээ тамд шатахыг жаргал гэж үзнэ.

Итгэгч (зочин)

Хамгийн хүчирхэг хүмүүс, улс орнууд Христ итгэлтэй гэж боддог. Зүгээр бусдийг нь аваад хаялаа гэж бодход израйл гэж уул нь нэг жижиг улс байна. гэхдээ 1968 онд бараг Лал шашинтай бүх улсууд нийлж дайраад дийлээгүй юмдаг. Түүхэнд үүнийг 6 өдрийн дайн гэдэг. бараг нутаг дэвсгэр нь манай нэг сумаас ч бага байх аа. гэтэл яагаад тийм хүчирхэг байна вэ. бодох л хэрэгтэй. Америк байна үхэх гээд хойноос нь гүйдэг доллар дээр зүгээр л бид Бурханд итгэдэг гэж үг байдаг. Ойр гэвэл Со байна. Шууд зөвшөөрдөг зүйл нь бид Христэд итгэдэг учир хүчтэй гэж хэлдэг. Ерөнхийлөгч нь Христчин л хүн байсан. Энэ бүгдийг Алдартай Христ итгэгчдийг яагаад хэлдэггүй байна аа. Алдартай эрдэмтэт ихэнх нь Христ итгэгч байсан. Харин хэн ч хэлдэггүй. Зүгээр нэг соёл болгосон хүмүүс биш жинхэнэ итгэгчид, Бурханд найдагчид байсан. Исаак Ньютон-с авхуулаад тоочоод барахгүй. Олон алдартай эрдэмтэд дээрээс нь Еврей гаралтай. Харь шашин гэх юм. бүр өмнө нь монголд байсан л итгэл үнэмшил. ялангуяа манай хатад дотор...дээрээс нь олон үгээр яахав Цонжинболдог ороод үзээрэй. миний харснаар лав 2-3 загалмай мүзей дотор гь байна лээ. очоод тайлбарыг нь уншина биз. мэдээж өөр олон олдвороос зөвхөн загалмайг нь түүгээд л тавиагүй байлгүйдээ. Эцэст нь рэлхэд би цор ганц Бурхан Эзэн, Аврагч Есүст итгэдэг.

Итгэгч (зочин)

Би ч мөн адил Ертөнцийн цор ганц амьд, агуу, хүчит Бурхан Эцэг, Аврагч Есүст итгэдэг. Би мөнх аминд итгэдэг, Аврагч Эзэн амьд оршигч гэдгийг мэдрсэн болохоор амьдрлынхаа эхнээс эцэс хүртэл Есүсийг даган дуурайхыг хүснэ. Итгэдэг болон итгэдэггүй бүхий л ахан дүүс, анд нөхөд, ард түмнийг минь Эзэн Бурхан ивээх болтугай Монгол Улсын дээр Эзэний амар тайван дүүрэн байх болтугай

итгэгч (зочин)

библи бол хамгийн гайхамшигт ном юм та бүхэн маргаад хэрэггүй
учир нь бүх зүйл байгаа библи уншаарай
"судар бүр бурханы амьсгалсанаар байгаа бөгөөд заахад зэмлэхэд залруулхад ач тустай"

Believer (зочин)

Сэтгэл зүрхээрээ Эзэний хайр,энэрэлийг мэдрээгүй хүмүүс Христ итгэлийг үгүйсгэж шүүмжлэх нь мэдээж. Бурханд итгэж найдаснаар хүн яаж өөрчлөгдөж,юуны төлөө хэрхэн амьдарч эхэлдэгийг мэдэх хэрэгтэй!
Би ч гсн анх Христийнхнийг үл ойшоож,элэглэн дооглодог нэгэн байлаа.
Буддад сүсэглэж дараа нь бөө ч шүтэж байсан.Гэвч Эзэн намайг Өөртөө дуудаж төөрөлдөж явсан сүнсийг минь аварсан юм.
Хорвоо дээрх хүний амьдрал үхэх,төрөх 2н хооронд дэндүү утгагүй санагддаг бсан бол харин одоо би Их Эзэн Есүст итгэсэн учраас Түүний ирэх өдрийг хүлээж,Мөнх амьтай болно гэсэн бат итгэлээр Эцэг Бурханы хайранд баяр хөөртэйгөөр амьдарч байна.
Тэр үнэхээр надтай хамт байж надад агуу хүч чадал,мэргэн ухааныг өгч бас гайхалтай төлөвлөгөө дуудлагыг надад бэлдсэн Цор ганц Бурхан!
Ерөөлт Эзэний нэр алдаршиг! Бурхан ивээг!

оюунаа (зочин)

Хүний биед гэм нүглийн хууль үйлчилж байдаг гэдгийг мэдэх ёстой. Хууль өөрөө маш хүчтэй үйлчилдэг мөн чанартай учир энэхүү гэм нүглийг хүн өөрөө даван дийлж чадахгүй. Өөрөөр хэлвэл гэм нүгэл нь хүнийг захирч муу муухай зүйлс хийлгэдэг шүү дээ. Оюун санаандаа хичнээн сайныг хүссэн ч хүсээгүй муугаа л хийдэг шүү дээ. Заримдаа бүр өөрөө ч мэдэхгүй гээр үйлддэг шүү дээ. Тиймээс хүн өөрийгөө гэм нүглийн хуулинд захирагдан гэм нүгэл тээгч гэдгээ мэдэхгүй мөртөө би өөрийгөө сайн мэднэ гэж өгүүлдэг нь дэндүү өрөвдөлтэй юм даа. Өөрийгөө гэм нүглийн боол болж түүнээсээ болж сэтгэлийн амар амгаланг мэдэрч чадахгүй насан туршдаа муу ёрын хүчинд захирагдаж амьдрдаг гэдгийг ойлгох юм бол энэ яваа насандаа энэхүү гэм нүглийн хүчнээс салах юм сан гэсэн бодол өөрийн эрхгүй орж ирэх байлгүй дээ. Гэхдээ энэхүү гэм нүглийн хүчийг өөрийнхөөрөө яагаад ч шийдвэрлэж чадахгүй гэдгээ та нар ойлгох болно. Харин үүнийг Бурхан хийсэн юм. Яаж хийсэн юм бол гээд сонирхоод судлаад үзээрэй Чухам л энэхүү гэм нүглийн хүчнээс биднийг чөлөөлхийн тулд Бурхан гайхамшигт авралаа энэ дэлхий дээр хэрэгжүүлсэн юм. Бид амьтнаас ялгаатай сүнстэй билээ. Гэвч энэхүү сүнс нь гэм нүглээс болж бохирдож өвчилж, ажиллагаагүй болсон. Тиймээс бид амьтнаас ялгаагүй оршигч болж сайн сайхан чанаруудаа гээсэн шүү дээ. Энэ ч утгаараа нүглийн хүч миний бие дотор оршин намайг захиараад байна гэдгийг ойлгож ухаарч чадахгүй сохор, үхмэл сүнстэй амьдрарч байна. Бидний сүнсийг эргээд ажиллагаанд нь оруулж амьтай болгохын тулд Бурхан өөрийн аврах ажлыг гүйцэтгэсэн. Үүнд итгэж хүлээн авах нь таны сонголт ..... Гэхдээ чухам үнэн нь та гэм нүгэл тээгч гэдгээ хэзээ ч битгий мартаарай. гэм нүглийг үр дүн бол үхэл энэ нь тодорхой болсон. Хүн болгон үхдэг. Харин хоёр дахь нь байх бөгөөд энэ нь мөнхий зовлон юмаа. Таны мөнхийн зовлонд оруулахгүй гэсэндээ таны үхмэл сүнсийг аврахын тулд тэгээд мөнхөд хамт байхын тулд тэрээр авралын ажил таны төлөө хийсэн гэдгийг мэдвэл зохилтой байна

Догоо (зочин)

Сайнуу?Дээрх нийтлэлийг уншлаа олон мэдэхгүй юмаа мэдэж авлаа.Би одоогоос 3н жилийн өмнө Христийг гадаадын харь,хаа хамаагүй, монголд тэр тусмаа надад ердөө падгүй нөхөр гэж бодож явлаа.Харин өнөөдөр бол бүх юм орвонгоороо өөрчлөгдөж надад хаа хамаагүй гэж бодож явсан ХРИСТ болох ЕСҮС хамгийн их хамаатай болохыг ойлгож,ухаарсан.Би сайндаа ч ухаарсийм бишээ.БУРХАН өөрөө надтай ярьж,надад өөрийгөө илчилсэн хэрэг лдээ.Миний төлөө хэний ч хийж чадахааргүй зүйлийг хийж,намайг хэний ч хайрлаж чадахааргүй хайраар намайг хайрласан гэдгийг нь ойлгохдоо би бууж өгсөн.Харин дээрх коммэнтуудаас уншихад олон хүмүүс миний өмнө нь бодож явсан шиг бодолтой байгааг харлаа.Тиймээ хүмүүс тэгж үндэсэрхэг,монгол өв уламжлалаа гэх сэтгэл хэний ч дотор, ямар ч аавын охин/хүүгийн цусанд байдаг.Гэхдээ үнэндээ БУРХАН энэнээс илүүгээр том зүйлийг,бидний буюу хүн төрөлхтөний ойлгохооргүй,ойлгох оюун ухаан нь ч хүрэхээргүйгээр АГУУ зүйлийг хийсээр байдаг юм билээ.Өө нээрэн дээр ЕСҮС хүн байж байгаад БУРХАН болсон гэлүү тэгвэл өнөөдөр бид ч гэсэн бурхан болох боломжтой гэх коммэнт байсан үүнд хариулийлдаа өөрийнхөө хэмжээнд.Хүн хэзээч хэзээч БУРХАН болохгүй ээ.Юу ч хийж,өөрийн хүч чадалаа дайчилсан бай,яаж ч мацаг барин баясалгасан бай,юу ч идэж уусан бай хүн хэвээрээ л байх болно.Нохой юмуу амьтад юу хийвэл,юу идвэл хүн шиг болох вэ???энэ асуулт шиг л гэсэн үг.Харин ЕСҮС 100%ХҮН,100%БУРХАН байсан нь үнэн.Тэгээд яагаад гэжүү?Яагаад гэвэл Түүнийг хүн болгон төрүүлж,хүний амьдралаар амьдруулах нь БУРХАН ЭЦЭГийн хүсэл байсан.ТҮҮНИЙ, БУРХАН ЭЦЭГийн хүсэл хүнийхээс шаал өөр бөгөөд хүний оюун ухаанд төсөөлөгдөхөөргүй юмаа.Гэлээч өөр бусад шашинд хүмүүс нь л бурханыгаа хайж очихыг хүсэн тэмүүлдэг болохоос биш бурхан нь өөр дээр нь буюу хүн төрөлхтөн дээрээ ирсэн удаа,ирсэн түүх нэг ч үгүй шүү дээ.Харин бидний ЭЗЭН болох БУРХАН ирсэн бөгөөд бүүр маш даруугаар хүний түр төрөхөөр ялзарч муудсан, гэм нүгэлт энэ дэлхий дээр ямар ч гэм зэмгүй,нүгэлгүй ариун амьдарч ТӨГС үлгэр жишээг харуулсан юм.Харин ТЭР 2дахь удаагаа ирэхдээ бүүр өөрөөр ирэх бөгөөд Сүр дуулиантайгаар,Өөрийгөө БУРХАН болохоо харуулж бүх хүн төрөлхтөнийг шүүхээр ирнэ.Бүх хэл,бүх соёл,бүх үндэстэн Зөвхөн ТҮҮГЭЭР шүүгдэнэ.Үүнд итгэх үгүй нь таны сонголт.БУРХАН бүх хүнд сонголтыг өгсөн.Тэрнээс тэр албадаж,хүчилж итгүүлдэг хүчирхийлэгч нэгэн биш юм.Айлган сүрдүүлж буй хэрэг ч биш.Энэ бол сэрэмжлүүлэг.БУРХАН өөрийн дүр төрөхөөр бүтээсэн хүн төрөлхтөнд хайртай учраас л өөрийн хүмүүсээр дамжуулан итгэхгүй байгаа танд дургүйг чинь хүргэн хүргэн байж Өөрийгөө мэдүүлэхийг хүсдэг бас таныг аврахыг хүсдэг гэдгийг Та мэдэх үү?Та ТҮҮНИЙ дүр төрөхөөр бүтээгдсэн гэдэг ээ мэдэх үү?энэ бол ҮНЭН ЕСҮС таньд хайртай

! (зочин)

Bi buddiin shashind itgedeg itgeseer ch bh bolno dr bichsen comon dr hun bj bgd burhan bolson gd teriig tailbarlasan gsn tegvel teren dr ymar ch tailbar alga zugeer l esusiig umuurj surtchilj bg yum shig l bn tgd bas yu genee ysusiig itgedeggui bol tamd ochdog ch geh shig ene mi emee uvuu nar bugdeerei l buddiin shanshintai humuus bsn tgd ted ner bugdeerei tamd ochison hereg uu bugdeerei muu uil hiitsen gsn uguu ene chini bol shaaaaal hudlaa hezee ch tm zuil bdggui l bhgui yu ene zuiluud chini bugeedeerei yg l surduuleg huchilj ailgaj bgd bugdeereng n shutuuldeg bolgoh gj bg yum shig l sonsogdoj bn bas ene dr bichseneer bidnii uvug deedes buu buddiin shanshin shutdeg bsn bsaar ch irsen ene chini l bidnii shuteh ystoi zuil bh gj bodoj bn ysus bol hariin shashin ysus shutdeg humuusiin uvug deedes emee uvuu elents hulants chini bodvol buu buddiin shashin l shutdeg bsn bailgui dee tgd ta nar ted nariig uguisgeh uu bugdeereeng n tamd ochison dahij delhii dr hun bolj turuugui zovj bg gj bodoj yvdag uu bas ysusd itgedeg harsan yriltssan ch gh shig za yahav tm yum bdg l yum bg biz gehdee ta tgd buddiin shashin uguisgeh uu burhan bagshiig bdggui gh uu burhan bagsh ch gsn bdiin neg udaa hezee ch bilee ymartai ch tsagaan saraar narnii tend baisan harsan yum shuu delhii dr orchlon yrtunts dr neg shashin bh ystoi ter n ysus hrist ch gh shig ysus tand hairtai ch gh shig yg bsn uu medkuul yum bn

! (зочин)

Ened zarim humuus ingej bichsen bn lee bi ch gsn urd n buddiin shashin shutdeg bsn ysus bol nadad hamaagui hereggui padgui gehdee daraa n ysus uneheer gaihaltai sn gdgiig medsen gl ene chini buu buddiin shashin uguisgej muulj ymarch hereggui gj bg yum shig l sonsogdoj bn tegvel bi eniig 100% eserguitsej bn ta ysusiig tegj ih shutej bisherdeg shigee buu buddiin shashing shutej bisherdeggui itgedeggui bsn l gsn ug tgd ch burhan bagshad bi itgedeg shutdeg zalbirdag mi zalbiral huseliig ch huleen avch biyluuldeg yahav zarimdaa bolomjgui zuil husdeg bh gehdee l biyluuljugdug yum shuu bitgii busad shashing uguusge !!!

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)